Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1396 av 18. august 2016 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for forebygging av, kontroll med og utryddelse av visse transmissible spongiforme encephalopatier

Commission Regulation (EU) 2016/1396 of 18 August 2016 amending certain Annexes to Regulation (No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II, III, V, VII, VIII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001. Endringene omfatter at atypisk BSE tas ut av definisjonen til BSE. Dette er i tråd med endring av definisjonen av BSE i OIE.

Videre fjernes henvisninger til direktiv 64/433/EØF, forordning (EF) nr. 1774/2002 og forordning (EF) nr.1974/2006 i vedlegg III, V og VII da disse er opphevet.

Ryggsøylen fra storfe med opprinnelse i land med neglisjerbar BSE-risiko defineres ikke som spesifisert risikomateriale (SRM) og skal dermed ikke fjernes. Kravet til merking av storfeskrotter med ryggsøyle, og produkter derav, der det ikke er krav om fjerning av ryggsøylen med blå stripe på skrottlapp/etikett fjernes. Isteden innføres det krav om merking av storfeskrotter med ryggsøyle, og produkter derav, der det er krav om fjerning av ryggsøylen med rød stripe på skrottlapp/etikett i vedlegg V og IX.

Tonsiller fra storfe fra land med neglisjerbar BSE-risiko defineres ikke lenger som SRM. Kravet om at tonsiller ikke må følge med ved uttak av tunge endres derfor i vedlegg IX til kun å gjelde for storfe fra land med kontrollerbar eller ubetydelig BSE-risiko.

Tidsbegrensningen for forbud mot ødeleggelse av sentralnervevev hos storfe og småfe til alle medlemsland har neglisjerbar BSE-risiko, fjernes i vedlegg V grunnet risiko for at atypisk BSE kan forekomme i slike land også.

Finland og Sverige flyttes fra lista over land med godkjent nasjonalt bekjempelsesprogram for klassisk scrapie til land med neglisjerbar risiko for klassisk scrapie i vedlegg VIII, grunnet dokumentert frihet for sykdommen.

Grunnet lav risiko for spredning a scrapie via hanndyr av småfe som holdes på seminstasjoner åpnes det for at slike dyr kan settes inn i besetninger med neglisjerbar- eller kontrollerbar risiko for klassisk scrapie under visse vilkår i vedlegg VIII. Dette unntaket med tilhørende vilkår for seminstasjoner tas også med i bestemmelsene for samhandel med sæd og embryo fra småfe i vedlegg IX.

Samhandel med småfe mellom godkjente organer, institusjoner eller sentre (dyreparker) og samhandel med sjeldne raser av småfe unntas, under visse vilkår, de generelle TSE-handelskravene ved samhandel i vedlegg IX.

Det åpnes for import av produkter fra storfe og småfe der råvarene kommer helt eller delvis fra land med kontrollerbar eller ikke-fastsatt BSE-risiko i vedlegg IX, forutsatt at SRM er fjernet fra de gjeldende råvarene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av rettsakten vil ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser. I Norge vil det hovedsaklig slaktes storfe der det ikke er krav om fjerning av ryggsøylen grunnet Norges status med neglisjerbar BSE-risiko. Endring av krav til merking av skrotter, og produkter fra skrotter, med krav om fjerning av ryggsøylen medfører derfor en lettelse i regelverket da det i dag er krav om merking av skrotter, og produkter fra skrotter, uten krav om fjerning av ryggsøylen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Tilpasningstekst H til forordning (EF) nr. 999/2001 i EØS-avtalen er blitt overflødig og bør fjernes. Tilpasningsteksten gjelder forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg IX kapittel D avsnitt B punkt d og gjelder en tidligere henvisning til forordning (EF) nr. 546/2006 som er opphevet. Tilpasningen var nødvendig da TSE-forordningen henviste til forordning (EF) nr. 546/2006 fordi den ikke omfattet Norge. Vedlegg IX kapittel D avsnitt B ble endret av forordning (EU) nr. 630/2013 og Mattilsynet skulle ha foreslått at tilpasningstekst H ble fjernet i EØS-notat til den forordningen.

Forslag til tekst til bruk i EØS-komitemøtet for å fjerne tilpasningen:

Adaptation text H for Regulation (EC) No 999/2001, concerning Annex IX, Chapter D, Section B, point d, is deleted.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel med denne endringen.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.08.2016
Anvendelsesdato i EU
08.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2017
Anvendes fra i Norge
09.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1396
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro