Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om vilkår for bruk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 226/2012 av 15. mars 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1730/2006 med hensyn til vilkår for bruk av benzosyre (innehaver av godkjenningen er Emerald Kalama Chemical BV)

Commission Implementing Regulation (EU) No 226/2012 of 15 March 2012 amending Regulation (EC) No 1730/2006 as regards the conditions of use of benzoic acid (holder of authorisation Emerald Kalama Chemical BV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.1.2013)

Sammendrag av innhold
Benzoesyre er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris og slaktegris. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, med tilføyelse at den øker tilvekst og fôrutnyttelse. Nå er det søkt om endringer i godkjenningen til bruk i smågrisfôr. Den omfatter oppheving av kravet om at preparatet skal blandes inn i fôret i form av en premiks. Likeså understrekes det at når preparatet brukes som tilskuddsfôr, skal det ikke gis som sådan, men blandes godt sammen med andre fôrvarer ved tildelingen av fôret. Det er ikke foretatt endringer av preparatet, og grensen for største tillatte innhold av benzoesyre på 5 g/kg fullfôr står ved lag. European Food Safety Authority (EFSA), har vurdert endringene og finner dem fullt forsvarlige.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har fortsatt varighet til 14. desember 2016.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsvirksomhet, da preparatet allerede er i bruk. Hvorvidt det vil være en lettelse for fôrindustrien å blande preparatet direkte inn i fôrblandinger eller om innblanding i form av premiks er å foretrekke, vil avhenge av forholdene i den enkelte virksomheten. Med så store mengder som er tillatt å tilsette fôrblandinger, er det ingen betenkeligheter med direkte innblanding av preparatet. Siden benzoesyre er et godkjent tilsetningsstoff i denne funksjonelle gruppen, kan ikke enhver registrert smågrispodusent kjøpe det og gi det som tilskuddsfôr. Merking der innblandingskrav framgår, er likevel viktig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks -og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.03.2012
Anvendelsesdato i EU
05.04.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 32-33
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0226
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro