Beregningsmetode for årlig salg av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/763/EF av 29. september 2008 om fastleggelse av en felles metode for beregning av det årlige salget av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF

Commission Decision, 2008/763/EC, of 29 September 2008 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, a common methodology for the calculation of annual sales of portable batteries and accumulators to end-users

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2009)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2008/763/EF fastsetter en felles metode for beregning av det årlige salget av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukerne - og i samsvar med direktiv 2006/66/EF batteridirektivet.

Artikkel 1, punkt 1 i kommisjonsbeslutning 2008/763/EF sier at medlemsstatene skal beregne det årlige salget av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere i et gitt år som vekten av bærbare batterier og akkumulatorer sluppet på markedet på en medlemsstats territorium i det pålydende året med fratrekk for bærbare batterier og akkumulatorer som har forlatt medlemsstatens territorium i det pålydende året innen de ble solgt til sluttbrukere. Artikkel 1, punkt 2 sier at hvert batteri som slippes på markedet skal telles en gang. I artikkel 2 fremgår det at beregning i artikkel 1 skal baseres på innsamlet data eller statistisk beregnet anslag basert på innsamlet data.

Merknader
Kommisjonsbeslutning er en oppfølging - og presisering av bestemmelser i direktiv 2006/66/EF batteridirektivet. Direktiv 2006/66/EF er en del av EØS-avtalen.

Norske myndigheter er i kontakt med berørte parter og deltar ellers aktivt i EUs ekspertarbeid på området.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2008/769/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og ansett som relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2008/763/EF ble vedtatt 29. september 2008. Kommisjonsbeslutning 2008/763/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 135/2009 av 4. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2008
Anvendelsesdato i EU
21.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 250-250
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2012
Anvendes fra i Norge
24.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0763
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro