Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/674 av 29. april 2019 om endring av i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på, og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EU) 2019/674 of 29 April 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008 forelagde medlemsstaterne en teknisk dokumentation for 243 ud af 330 eksisterende geografiske betegnelser for spiritus.

(2) I overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 evaluerede Kommissionen den tekniske dokumentation på grundlag af de krav, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008, og fastsatte en tidsfrist for, at medlemsstaten kan ændre eller trække den tekniske dokumentation tilbage.

(3) Den tekniske dokumentation for »Königsberger Bärenfang«, »Grappa di Marsala«, »Kirsch Veneto«/»Kirschwasser Veneto« og »Sliwovitz del Veneto« blev trukket tilbage af hhv. Tyskland og Italien.

(4) I henhold til artikel 9, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 gælder det, at hvis medlemsstaten ikke afhjælper de mangler, der er fundet i den tekniske dokumentation for den eksisterende geografiske betegnelse, som blev forelagt i henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008, inden for fristen, betragtes den tekniske dokumentation som ikke forelagt.

(5) De mangler, der blev fundet i den tekniske dokumentation for »Karlovarská Horká«, »Polish Cherry«, »Orehovec«, »Janeževec« og »Slovenska travarica«, blev ikke afhjulpet.

(6) De eksisterende geografiske betegnelser »Karlovarská Horká«, »Königsberger Bärenfang«, »Grappa di Marsala«, »Kirsch Veneto«/»Kirschwasser Veneto«, »Sliwovitz del Veneto«, »Polish Cherry«, »Orehovec«, »Janeževec« og »Slovenska travarica« bør derfor fjernes fra bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008.

(7) Bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.04.2019
Anvendelsesdato i EU
20.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet