Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2267 av 7. desember 2017 om endring vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2267 of 7 December 2017 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i disse medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom.

(2) I november 2017 blev der konstateret et antal tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i powiecie legionowski, piaseczynski og i distriktet warszawski — zachodni i Polen. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2176 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2198 blev vedtaget som reaktion på disse tilfælde, og disse retsakter finder anvendelse indtil henholdsvis den 8. december 2017 og den 15. december 2017. Disse tilfælde er forbundet med et øget risikoniveau, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. De områder, der er berørt af disse tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Polen, bør nu opføres i del II, og de omkringliggende områder bør nu opføres i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(3) Der har aldrig været indberetninger af afrikansk svinepest hos tamsvin eller vildsvin i Ruciane Nida, Lelis og Lyse i Polen, der på nuværende tidspunkt er opført i del I i samme bilag. I overensstemmelse med betragtning 9 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1196 og de fremlagte overvågningsdata bør disse områder udgå af del I.

(4) Der blev i november 2017 konstateret et antal tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i powiecie sokólski, augustowski, elcki, parczewski i Polen, i Vilkaviškio, Pakruojo og Radviliškio rajonų savivaldybėse i Litauen og i Dobeles novads i Letland i områder, der på nuværende tidspunkt er opført i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse tilfælde udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse. De områder, der er berørt af disse tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Polen, Litauen og Letland bør nu opføres i del II i stedet for i del I, og visse nye omkringliggende områder i Polen bør nu opføres i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(5) Der blev i november 2017 konstateret nogle få tilfælde af afrikansk svinepest i Den Russiske Føderation (Kaliningradregionen) nær grænsen til Polen. Disse tilfælde er forbundet med et øget risikoniveau i visse områder i Polen, hvilket bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. På grund af den epidemiologiske situation med hensyn til sygdommen i Kaliningradregionen (Den Russiske Føderation) bør visse grænseområder i Polen derfor nu opføres i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(6) Der er siden september 2017 konstateret et antal tilfælde og ét udbrud af afrikansk svinepest i Saldus novads i Letland nær grænsen til Litauen. Disse tilfælde og udbruddet er forbundet med et øget risikoniveau i visse områder i Litauen, hvilket bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Visse grænseområder i Litauen bør derfor nu opføres på listen i del I i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(7) I november 2017 blev der konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i powiecie włodawskim i Polen i et område, der på nuværende tidspunkt er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og som ligger i nærheden af de områder, der på nuværende tidspunkt er opført i del I i samme bilag. Forekomsten af dette tilfælde udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse. De relevante områder i Polen bør derfor nu opføres i del II i stedet for del I, og der bør derfor opføres nogle nye omkringliggende områder i Polen i del I i samme bilag.

(8) Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation for afrikansk svinepest i populationen af tamsvin i Unionen bør indgå i vurderingen af den dyresundhedsmæssige risiko, som den nye sygdomssituation i visse lande udgør. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, jf. gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest, uden at der samtidig opstår unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen, og uden at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder, der er omfattet af de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, ajourføres for at tage hensyn til ændringerne i den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom i Polen, Letland og Litauen.

(9) Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.2017
Anvendelsesdato i EU
08.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet