Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/971 av 9. juli 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2018/971 of 9 July 2018 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, således at nævnte bilag nu afspejler disse ændringer. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/950 som følge af udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Tulcea amt og Satu Mare amt i Rumænien og i visse andre medlemsstater i juni 2018.

(2) Risikoen for spredning af afrikansk svinepest blandt vildtlevende dyr hænger sammen med den naturlige langsomme spredning af sygdommen blandt populationer af vildtlevende svin samt de risici, der hænger sammen med menneskelig aktivitet, således som det fremgår af den nylige epidemiologiske udvikling i sygdommen i Unionen, og som dokumenteret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) i den videnskabelige udtalelse fra Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd, som blev offentliggjort den 14. juli 2015, i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 23. marts 2017, og i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 7. november 2017.

(3) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/950 har afrikansk svinepest-virusset spredt sig i Rumænien. Der blev i juni og juli 2018 konstateret over to hundrede udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Tulcea amt i Rumænien. Endvidere er der i juli 2018 konstateret flere udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Braila amt og Constanta amt i Rumænien. Disse udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Efter de styrkede foranstaltninger, som Rumænien har truffet for at kontrollere flytningen af levende svin, svineprodukter, animalske biprodukter og andre produkter (der kan sprede sygdommen yderligere fra områder berørt af afrikansk svinepest til områder, hvor der ikke er indberettet afrikansk svinepest), bør området i Rumænien mellem Donaufloden og den rumænske kyst fra Donaudeltaet til Constanta by opføres i del III i nævnte bilag. De dele af ovennævnte område, der tidligere har været opført i del I i nævnte bilag, bør derfor nu opføres i del III heri.

(4) For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Rumæniens vedkommende afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Nævnte bilag bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2018
Anvendelsesdato i EU
10.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet