Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Nederland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/833/EU av 25. november 2014 om visse beskyttelsestiltak knyttet til nylige utbrudd av høypatogen aviær influensa av underkategori H5N8 i Nederland

Commission Implementing Decision 2014/833/EU of 25 November 2014 concerning certain protective measures in relation to recent outbreaks of highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in the Netherlands

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.11.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fugle, herunder fjerkræ. Infektioner med aviær influenza-vira hos tamfjerkræ forårsager to hovedformer af sygdommen, som har forskellig virulens. Den lavpatogene form giver generelt kun milde symptomer, mens den højpatogene form forårsager meget stor dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Sygdommen kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet.

(2) Man finder hovedsagelig aviær influenza hos fugle, men infektionen kan under visse omstændigheder også forekomme hos mennesker, skønt der generelt er tale om en meget lille risiko.

(3) Ved udbrud af aviær influenza er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Sygdomsagensen kan således sprede sig fra en medlemsstat til andre medlemsstater eller til tredjelande via handel med levende fugle eller produkter fremstillet heraf.

(4) Rådets direktiv 2005/94/EF indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til direktivet skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af et udbrud af højpatogen aviær influenza.

(5) Efter Nederlandenes underretning om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på en bedrift med æglæggende høner i Hekendorp i provinsen Utrecht den 16. november 2014 blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/808/EU vedtaget. Som forebyggende foranstaltning og for at evaluere situationen og minimere risikoen for yderligere potentiel spredning fra det bekræftede udbrud har de nederlandske myndigheder midlertidigt forbudt flytninger af levende fjerkræ og visse fjerkræprodukter på hele denne medlemsstats område.

(6) I henhold til gennemførelsesafgørelse 2014/808/EU skal de beskyttelses- og overvågningszoner, som Nederlandene har oprettet i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til gennemførelsesafgørelsen. Gennemførelsesafgørelse 2014/808/EU anvendes indtil den 22. december 2014.

(7) De midlertidige beskyttelsesforanstaltninger, der blev indført efter udbruddet i Hekendorp i Nederlandene, blev den 20. november 2014 behandlet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(8) Yderligere to udbrud blev bekræftet i Nederlandene den 21. november 2014 på en anden bedrift med æglæggende høner i Ter Aar i provinsen Zuid-Holland og på en bedrift med avlsfjerkræ i Kamperveen i provinsen Overijssel. De foranstaltninger, der er foreskrevet i direktiv 2005/94/EF, blev øjeblikkeligt gennemført, herunder oprettelsen af beskyttelses- og overvågningszoner. Nederlandene besluttede også på ny at beordre et midlertidigt forbud mod flytninger af levende fjerkræ og visse fjerkræprodukter på hele denne medlemsstats område.

(9) Listen over beskyttelses- og overvågningszoner, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/808/EU, bør ajourføres for at tage hensyn til oprettelsen af beskyttelses- og overvågningszoner omkring de to udbrud i Ter Aar og Kamperveen, hvor de foranstaltninger, der er foreskrevet i direktiv 2005/94/EF, er ved at blive gennemført.

(10) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for EU og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt at afgrænse de oprettede beskyttelses- og overvågningszoner i Nederlandene på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat og fastsætte regionaliseringens varighed.

(11) Af hensyn til klarheden bør gennemførelsesafgørelse 2014/808/EU ophæves og afløses af denne afgørelse.

(12) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.11.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2014
Anvendelsesdato i EU
17.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet