Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/47 av 20. januar 2020 om beskyttelsestiltak i tilknytning til utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2020/47 of 20 January 2020 on protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fugle, herunder fjerkræ og andre fugle i fangenskab. Infektioner med aviær influenza-virus hos fugle forårsager to hovedformer af sygdommen, som har forskellig virulens. Den lavpatogene form giver generelt kun milde symptomer, mens den højpatogene form forårsager meget stor dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Denne sygdom har alvorlige konsekvenser for fjerkræavls rentabilitet og forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Man finder hovedsagelig aviær influenza hos fugle, men infektionen kan under visse omstændigheder også forekomme hos mennesker, skønt der generelt er tale om en meget lille risiko.

(3) Ved udbrud af højpatogen aviær influenza i en medlemsstat er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Den kan således sprede sig fra én medlemsstat til andre medlemsstater eller til tredjelande via handel med levende fjerkræ eller andre fugle i fangenskab eller produkter fremstillet heraf.

(4) Rådets direktiv 2005/94/EF (3) indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til direktivet skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af et udbrud af højpatogen aviær influenza. Denne regionalisering anvendes især med henblik på at opretholde fugles sundhedsstatus i resten af det pågældende område i den berørte medlemsstat ved at forhindre indslæbning af patogenet og sikre tidlig påvisning af sygdommen.

(5) I december 2019 og januar 2020 underrettede Polen, Slovakiet, Ungarn og Rumænien (»de berørte medlemsstater«) Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på bedrifter på deres område, hvor der holdes fjerkræ, og traf straks de foranstaltninger, der kræves i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner.

(6) Polen underrettede Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 hos fjerkræ i regionerne Lubartowski, Ostrowski, Krasnostawski, Myśliborski og Kolski.

(7) Slovakiet underrettede Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 hos fjerkræ i regionen Nitra.

(8) Ungarn underrettede Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 hos fjerkræ i regionerne Komárom-Esztergom og Hajdú-Bihar.

(9) Rumænien underrettede Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 hos fjerkræ i regionen Maramureș.

(10) Kommissionen har gennemgået de foranstaltninger, der er truffet i henhold til direktiv 2005/94/EF, sammen med de berørte medlemsstater og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de bedrifter, hvor de bekræftede udbrud er konstateret.

(11) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt på EU-plan at fastsætte de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i forhold til højpatogen aviær influenza.

(12) De beskyttelses- og overvågningszoner i de berørte medlemsstater, hvor de i direktiv 2005/94/EF fastsatte dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger anvendes, bør derfor fastsættes i bilaget til denne afgørelse, ligesom regionaliseringens varighed bør fastsættes.

(13) Desuden bør Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/10 (4) ophæves og erstattes af nærværende afgørelse for at tage hensyn til de gældende ajourførte sygdomsforvaltningsforanstaltninger og udviklingen i sygdomssituationen i Polen for så vidt angår højpatogen aviær influenza af subtype H5N8.

(14) For at tage hensyn til den til stadighed foranderlige epidemiologiske situation i Unionen for så vidt angår højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 bør denne afgørelse anvendes indtil den 31. maj 2020.

(15) Da den epidemiologiske situation i Unionen tilsiger en hurtig indsats for så vidt angår højpatogen aviær influenza af subtype H5N8, er det vigtigt, at denne afgørelse vedtages snarest muligt.

(16) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.01.2020
Anvendelsesdato i EU
20.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet