Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/696 av 11. april 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/696 of 11 April 2017 amending Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.4.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 i en række medlemsstater (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«), og efter at de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i henhold til Rådets direktiv 2005/94/EF.

(2) I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(3) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev efterfølgende ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/417 og (EU) 2017/554 for at tage hensyn til de beskyttelses- og overvågningszoner, som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne havde oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF som følge af udviklingen i den epidemiologiske situation med hensyn til højpatogen aviær influenza.

(4) Siden ændringerne af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/554 er den epidemiologiske situation med hensyn til højpatogen aviær influenza blevet bedre. De beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247, bør således tilpasses for at sikre, at de på passende vis dækker det risikoniveau, der er forbundet med den aktuelle epidemiologiske situation, og at de ikke pålægger de erhvervsdrivende uforholdsmæssigt store byrder i forhold til risiciene med hensyn til spredning af sygdommen. Som bekendt forårsager den nuværende epidemi store forstyrrelser af de erhvervsdrivendes forretninger, navnlig hvad angår meget specialiseret integreret produktion, der berører mere end én medlemsstat. Alle ændringer af de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247, bør desuden tage hensyn til de forskellige risikoniveauer i forbindelse med flytningerne af forskellige fjerkræprodukter.

(5) Daggamle kyllinger udgør en meget lav risiko med hensyn til spredning af højpatogen aviær influenza-virus, især fordi tidsrummet mellem indsamlingen af rugeæggene og tidspunktet for klækning af de daggamle kyllinger giver mulighed for, at en infektion med højpatogen aviær influenza-virus på oprindelsesfjerkræbedriften påvises i tide, og forudsat at afsenderrugeriet med sine biosikkerheds- og sporbarhedsforanstaltninger kan garantere, at der opretholdes et ordentligt niveau for sygdomsbekæmpelse.

(6) Dertil kommer, at ændringer af de eksisterende beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247, bør stemme overens med andre regler, der er fastsat i direktiv 2005/94/EF og i Rådets direktiv 2009/158/EF. Ved Rådets direktiv 2009/158/EF er der fastsat almindelige sundhedsmæssige bestemmelser, der gælder for handel inden for Unionen med fjerkræ og rugeæg, herunder de veterinærcertifikater, der skal ledsage sendinger af de pågældende varer, når de afsendes til andre medlemsstater.

(7) I henhold til artikel 6 i direktiv 2009/158/EF skal daggamle kyllinger og rugeæg for at kunne handles i Unionen stamme fra virksomheder, der ikke ligger i et område, der af hensyn til dyresundheden er underlagt restriktioner i henhold til EU-lovgivningen som følge af udbrud af en sygdom, som kan ramme fjerkræ. I artikel 2 i direktiv 2009/158/EF defineres virksomheder som bl.a. formeringsvirksomheder, der er virksomheder, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg bestemt til produktion af brugsfjerkræ, og rugerier, der er virksomheder, hvis aktivitet består i udrugning og klækning af rugeæg og levering af daggamle kyllinger.

(8) Ved direktiv 2005/94/EF er der fastsat særlige bestemmelser om bekæmpelse af udbrud af aviær influenza i Unionen. Nævnte direktivs artikel 30 foreskriver de foranstaltninger, der skal træffes i overvågningszonen, herunder restriktioner for flytninger af daggamle kyllinger og rugeæg inden for overvågningszonen, og betingelserne for, hvornår den kompetente myndighed kan give tilladelse til afsendelse af daggamle kyllinger og rugeæg fra en overvågningszone.

(9) I henhold til artikel 30, litra c), nr. iii), i direktiv 2005/94/EF kan den kompetente myndighed give tilladelse til direkte transport af daggamle kyllinger fra overvågningszonen til en anden bedrift, hvis de er klækket af rugeæg med oprindelse på fjerkræbedrifter uden for beskyttelses- og overvågningszonerne, forudsat at visse betingelser overholdes.

(10) I henhold til artikel 30, litra c), nr. iv), i direktiv 2005/94/EF kan den kompetente myndighed endvidere give tilladelse til direkte transport af rugeæg til et rugeri, der er udpeget af den kompetente myndighed, og som ligger inden for eller uden for overvågningszonen, forudsat at æggene og emballagen desinficeres inden afsendelsen, og det sikres, at æggene kan tilbagespores.

(11) For at undgå forstyrrelser i samhandelen med sendinger af daggamle kyllinger og rugeæg fra overvågningszonen, som indebærer en lav risiko for spredning af højpatogen aviær influenza, men som kan medføre store omkostninger for de erhvervsdrivende, er det således nødvendigt i gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 at fastsætte, hvilke beskyttelsesforanstaltninger der gælder for sådanne sendinger i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, der allerede er fastsat i direktiv 2005/94/EF.

(12) For at efterprøve overholdelsen af kravene i gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247, som ændret ved nærværende afgørelse, bør de veterinærcertifikater, der er foreskrevet i artikel 20 i direktiv 2009/158/EF, og som skal ledsage sendinger af daggamle kyllinger, endvidere i det øjemed indeholde en henvisning til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247.

(13) Det er desuden nødvendigt at ændre bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247, da Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Frankrig og Rumænien siden de seneste ændringer af nævnte bilag ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/554 har underrettet Kommissionen om yderligere udbrud af aviær influenza af subtype H5 på bedrifter uden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247, og landene har gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring de pågældende nye udbrud.

(14) Kommissionen har i samtlige tilfælde gennemgået de foranstaltninger, som Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Frankrig og Rumænien har gennemført i henhold til direktiv 2005/94/EF, og fundet det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de kompetente myndigheder i disse medlemsstater har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra enhver bedrift, hvor der er bekræftet et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5.

(15) For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Frankrig og Rumænien, hurtigt at identificere de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i disse medlemsstater i henhold til direktiv 2005/94/EF, på EU-plan. De områder, der er angivet for nævnte medlemsstater i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247, bør derfor ændres.

(16) Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør således ændres med henblik på at indsætte bestemmelser om afsendelse af daggamle kyllinger fra overvågningszoner eller afsendelse af daggamle kyllinger klækket af rugeæg fra fjerkræ på bedrifter, der ligger i overvågningszonen, til andre medlemsstater på visse betingelser og med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at indsætte de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF, og varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(17) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres.

(18) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.04.2017
Anvendelsesdato i EU
13.04.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet