Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/979 av 2. mars 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til oversikten over unntatte enheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/979 of 2 March 2017 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to the list of exempted entities

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Sentralbanker og andre offentlige etater i EØS som forvalter statgjeld, er unntatt fra bestemmelser i EMIR. Forordning (EU) 2017/979 slår fast at tilsvarende unntak skal gjelde for Australia, Canada , HongKong, Mexico, Singapore og Sveits.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Basisrettsakten EMIR (648/2012) er tatt inn i EØS-avtalen og trådte i kraft i Norge 1 juli 2017. Kommisjonsforordningen kan gjennomføres ved inkorporasjon, dvs. ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ingen merknader.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.​

Vurdering
Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Når reglene tas inn i EØS-avtalen, er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.
Andre opplysninger

Status
Disse utfyllende bestemmelsene er vedtatt av EU-kommisjonen. De er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2017
Anvendelsesdato i EU
30.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2020
Anvendes fra i Norge
17.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0979
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro