Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/667 av 19. desember 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) No 648/2012 med hensyn til reguleringsstandarder om clearingplikten for utsettelse av datoen for utsatt anvendelse av clearingplikten for visse OTC-derivatavtaler

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/667 of 19 December 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2205, Delegated Regulation (EU) 2016/592 and Delegated Regulation (EU) 2016/1178 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the clearing obligation to extend the dates of deferred application of the clearing obligation for certain OTC derivative contracts

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1178 præciseres bl.a. de datoer, fra hvilke clearingforpligtelsen for aftaler vedrørende de OTC-derivatklasser, der er anført i bilagene til nævnte forordninger, får virkning.

(2) Ved nævnte forordninger blev datoerne for anvendelse af clearingforpligtelsen for OTC-derivataftaler, som er indgået mellem modparter, som udgør en del af samme koncern, og hvor den ene modpart er etableret i et tredjeland og den anden modpart er etableret i Unionen, udsat. Som anført i de relevante betragtninger i nævnte forordninger var det nødvendigt at udsætte disse datoer for at sikre, at sådanne OTC-derivataftaler ikke blev omfattet af clearingforpligtelsen inden vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012.

(3) Indtil dato er der ikke vedtaget nogen gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 vedrørende clearingforpligtelsen. Derfor bør anvendelsen af clearingforpligtelsen for OTC-derivataftaler udsættes yderligere i en bestemt periode eller indtil vedtagelsen af nævnte gennemførelsesretsakter.

(4) Delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 bør derfor ændres.

(5) De oprindelige udsatte anvendelsesdatoer i delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 var afstemt efter datoen for anvendelse af clearingforpligtelsen for modparter i kategori 4. Da de udsatte datoer for anvendelse bør udsættes yderligere, bør nævnte udsættelse også finde anvendelse på enheder i kategori 4.

(6) I betragtning af de oprindelige udsatte anvendelsesdatoer og for at sikre, at clearingforpligtelsen for koncerninterne transaktioner anvendes konsekvent i overensstemmelse med anvendelsesdatoen for denne forordning, bør denne ændringsretsakt træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(8) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2019
Anvendelsesdato i EU
30.04.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet