Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1002/2013 av 12. juli 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR) om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre, hva gjelder liste over unntatt virksomhet

Commission Delegated Regulation (EU) No 1002/2013 of 12 July 2013 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to the list of exempted entities

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2018)

Sammendrag av innhold
Hovedrettsakten EMIR (forordning (EU) No 648/2012) gir regler om clearingplikt for OTC-derivater og rapporteringsplikt for derivathandler til transaksjonsregistre. Videre gir EMIR foretaksregler om sentrale motparter og transaksjonsregistre. EMIR hovedrettsakten er gjennomført i verdipapirhandelloven § 13-1 og ble satt i kraft i juli 2017.

EMIR gjelder ikke for enkelte, nærmere angitte virksomheter som ellers ville vært omfattet av forordningen. Omfanget av unntaket følger av en uttømmende liste i EMIR Art. 1 (4). Da EMIR ble vedtatt var følgende virksomhet inkludert i nevnte liste: europeiske sentralbanker og andre europeiske, offentlige organer som har ansvar for, eller som intervenerer i, forvaltningen av offentlig gjeld, og the Bank for International Settlements. Kommisjonsforordning 1002/2013 utvider listen over unntatt virksomhet i EMIR art 1 (4) ved å legge til sentralbanker og andre offentlige organer som har ansvar for, eller som intervenerer i, forvaltningen av offentlig gjeld i henholdsvis USA og Japan.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever forskriftsendring for å gjennomføres i nasjonal rett. EMIR hovedrettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i nasjonal rett i 2016. Gjennomføringsbestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 13 ble satt i kraft i juli 2017. Det er hjemmel i vphl. § 13-1 til å fastsette de tilhørende nivå 2 rettsaktene til hovedrettsakten EMIR i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Standarden følges allerede i praksis av foretakene og forskriftsendring vil derfor ikke innebære økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Finanstilsynet, Finansdepartementet og har vært behandlet i spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester.

EMIR hovedrettsakten virker ikke skikkelig uten de delegerte kommisjonsforordninger som gir det nærmere innholdet og detaljene i kravene som settes i EMIR. Det er derfor en stor fordel at rettsakten nå forventes innlemmet i EØS-avtalen ved utløpet av mai 2018 og deretter forventes gjennomført i nasjonal rett i forskrift til verdipapirhandelloven § 13-1.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2013
Anvendelsesdato i EU
08.11.2013
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet