Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 667/2014 av 13. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til prosedyrer for bøter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser

Commission Delegated Regulation (EU) No 667/2014 of 13 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure for penalties imposed on trade repositories by the European Securities and Markets Authority including rules on the right of defence and temporal provisions

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2016)

Reguleringen omhandler prosedyrer for ESMA når de skal pålegge transaksjonsregistre bøter.

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant.

Forordningen kan ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedforordningen, EMIR, er tatt inn.
Andre opplysninger

Annen relevant dokumentasjon: http://www.esma.europa.eu/system/files/request_for_technical_advice.pdf

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 13. mars 2014. Forordningen kan ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedforordningen, EMIR, er tatt inn.

Regjeringen fremmet 15. april 2016 Prop.100 S 2015-2016 hvor det tilrås at Stortinget gir samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.

Regjeringen fremmet 11. mai Prop. 127 L (2015-2016) med forslag til lovregler som gjennomfører de forventede nye EØS-reglene som svarer til de nevnte forordningene, ved inkorporasjon. Departementet tar sikte på at reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen ikke trer i kraft før øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft.Lovforslagene ble lagt frem mai 2016 for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe vedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutninger som foreslått i Prop. 100 S (2015-2016). Dette vil muliggjøre rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene for Norges del dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutningene.

Finansdepartementet sendte 10. mai 2016 på høring et utkast til gjennomføringslovgivning for de nevnte rettsaktene, altså øvrige endringer i norsk rett enn selve inkorporasjonsbestemmelsene.

Tilhørende rettsakter til EMIR vil bli fulgt opp etter Stortinget har behandlet Prop.100 S (2015-2016)

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.06.2014
Anvendelsesdato i EU
22.06.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet