Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR)

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2016)

Sammendrag av innhold
OTC-derivater er derivater som ikke handles gjennom børs/regulert marked, men i stedet omsettes privat mellom to parter (”over the counter”). Bakgrunnen for forordningen er melding (”Communication”) fra kommisjonen 20. oktober 2009 (COM (2009) 563) om forslag til fremtidig regulering av derivatmarkedet. Forordningen ble vedtatt i EU 4 juli 2012 og trådte i kraft 16. august 2012.

Hovedformålet med forordningen er å bidra til et sikrere og mer gjennomsiktig marked for OTC-derivater.

Etter forordningen skal blant annet informasjon om handel med OTC-derivater rapporteres til sentrale transaksjonsregistre. Informasjonen fra registrene skal være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene. Samtidig vil den nye Europeiske Verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) få ansvar for å føre tilsyn med transaksjonsregistrene. Transaksjonsregistrene skal dessuten offentliggjøre samlede posisjoner for hver klasse av derivater, slik at alle markedsaktørene får en bedre oversikt over markedet for OTC-derivater.

Videre skal OTC-derivater som er standardiserte (dvs. som oppfyller visse kriterier som blir gitt av ESMA i et sett tekniske standarder) være gjenstand for clearing gjennom sentral motpart. Dette vil redusere motpartsrisikoen og bidra til å redusere systemrisiko ved å forhindre situasjoner hvor mislighold hos en markedsaktør kan føre til at andre markedsaktører ikke blir i stand til å gjøre opp sine forpliktelser. Forordningen omfatter alle typer OTC-derivater, men clearingplikten vil bare gjelde for de standardiserte OTC-derivatene.

Forordningen inneholder også nye krav til oppgjørssentraler, herunder krav til organisering av virksomheten, kapitalkrav og krav til sikkerheter.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant.

Den nye reguleringen av derivatmarkedet vil kreve endringer i norsk regelverk, dette gjelder både reguleringen knyttet til OTC-derivater og krav knyttet til oppgjørssentraler.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 4. juli 2012 og publisert i europeiske rettstidende (OJ) 27. juli 2012. Forordningen trådte ikraft i EU 16. august 2012.

Regjeringen fremmet 15. april 2016 Prop.100 S 2015-2016 hvor det tilrås at Stortinget gir samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.

Regjeringen fremmet 11. mai Prop. 127 L (2015-2016) med forslag til lovregler som gjennomfører de forventede nye EØS-reglene som svarer til de nevnte forordningene, ved inkorporasjon. Departementet tar sikte på at reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen ikke trer i kraft før øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft.Lovforslagene ble lagt frem mai 2016 for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe vedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutninger som foreslått i Prop. 100 S (2015-2016). Dette vil muliggjøre rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene for Norges del dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutningene.

Finansdepartementet sendte 10. mai 2016 på høring et utkast til gjennomføringslovgivning for de nevnte rettsaktene, altså øvrige endringer i norsk rett enn selve inkorporasjonsbestemmelsene.

Nøkkelinformasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
EØS- komitebeslutning
Parlaments-behandling

Norge (fullført)

EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.04.2016
Høring
Høring publisert
24.04.2013
Høringsfrist
26.07.2013
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2016