Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/274 av 11. desember 2017 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til ordningen for godkjenning av vinplantasjer, sertifisering, inngangs- og utgangsregistre, obligatoriske deklarasjoner og notifiseringer og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1306/2013 med hensyn til relevante kontroller og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/561

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/274 of 11 December 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the scheme of authorisations for vine plantings, certification, the inward and outward register, compulsory declarations and notifications, and of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the relevant checks, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/561

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter "ordinær" prosedyre.

Forordningen inneholder gjennomføringsbestemmelser under forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin) (delvis EØS-relevant) når det gjelder ordningen for godkjenning av vinplantasjer, sertifisering, inngangs- og utgangsregistre, obligatoriske deklarasjoner og notifiseringer.

Forordningen inneholder også gjennomføringsbestemmelser under forordning (EU) nr. 1306/2013 (ikke EØS-relevant) om finansiering, styring og overvåkning av EUs felles landbrukspolitikk, herunder om vin, når det gjelder relevante kontroller.

I tillegg oppheves forordning (EU) 2015/561 (ikke EØS-relevant).

Forordningen (og dette EØS-notatet) bør ses i sammenheng med delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/273 om supplering av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder ordningen for godkjenning av vinplantasjer, vingårdsregisteret, følgedokumenter og sertifisering, inngangs- og utgangsregistre, obligatoriske deklarasjoner, notifiseringer og publisering av informasjonen som er notifisert, og om supplering av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 når det gjelder relevante kontroller og sanksjoner, om endring i kommisjonsforordningene (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/560 (og EØS-notatet om forordning (EU) 2018/273).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett, med de foreslåtte tilpasningene, vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukerne eller myndigheter sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
I forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin), er det bare utvalgte bestemmelser om vin (i henhold til kriteriene og sektortilpasningene innledningsvis i protokoll 47 til EØS-avtalen, om vin) som med visse tilpasninger er tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett i vinforskriften. Det dreier seg blant annet om den overordnede bestemmelsen om følgedokumenter i artikkel 147 nr. 1.

Med utgangspunkt i dette, er per i dag bare utvalgte artikler om følgedokumenter i gjennomføringsbestemmelsene om vin i forordning (EF) nr. 436/2009, med visse tilpasninger, tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett i vinforskriften.

Forordning (EU) 2018/273 (jf. EØS-notatet om den forordningen) opphever blant annet gjennomføringsbestemmelsene om vin i forordning (EF) nr. 436/2009, og erstatter, sammen med denne forordningen, blant annet bestemmelsene i forordning (EF) nr. 436/2009.

For å kunne videreføre dagens rettstilstand, mener vi derfor at det i denne nye forordningen og forordning (EU) 2018/273, bare er de tilsvarende bestemmelsene om følgedokumenter, som de som per i dag er tatt inn i EØS-avtaleverket fra forordning (EF) nr. 436/2009, som med tilsvarende tilpasninger og forutsetninger skal tas inn i EØS-avtaleverket.

Vi mener at det bare er bestemmelsen i artikkel 35 (1), om plikt til å oppbevare følgedokumenter i minst fem år, som er EØS-relevant.

Ettersom vi legger til grunn at vi bare skal gjøre en bestemmelse i forordningen gjeldende, anbefaler vi at det etableres en generell tilpasningstekst til forordningen som sier at bare den nedenfor nevnte bestemmelsen i forordningen skal gjelde i EØS. Dette tilsvarer løsningen med tilpasningstekster som per i dag er etablert for forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin) og gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 436/2009. Selv om vi i utgangspunktet mener at dette også vil følge av en fortolkning av de overordnede tilpasningene og forutsetningene i EØS-avtalen, protokoll 1 og protokoll 47 til avtalen, mener vi at det i disse tilfellene er ønskelig med en slik løsning for å unngå uklarhet.

Vi legger til grunn at den foreslåtte generelle tilpasningsteksten om at bare en bestemmelse i forordningen skal gjelde, ikke betyr mer enn at den aktuelle bestemmelsenen i forordningen tas inn i tillegg 1 til protokoll 47, og at sektortilpasningene innledningsvis i protokoll 47 også gjelder for bestemmelsen uten at det er nødvendig med nye og konkrete tilpasninger om dette.

Konklusjon

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel med tekniske tilpasninger. Se utkastene til Explanatory note og tilpasningstekst nedenfor.

Utkast til Explanatory note

Regulation (EC) No 436/2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the vineyard register, compulsory declarations and the gathering of information to monitor the wine market, the documents accompanying consignments of wine products and the wine sector registers to be kept, is currently referred to in Appendix 1 No 9 to Protocol 47 to the EEA Agreement. Only certain provisions of the Regulation, regarding accompanying documents, apply. The provisions apply with general, sectorial and specific adaptations.

Regulation (EU) 2018/273 repeals inter alia Regulation (EC) No 436/2009, and replaces, together with Regulation (EU) 2018/274, inter alia the provisions of Regulation (EC) No 436/2009.

In order to continue the state of law according to Regulation (EC) No 436/2009, as incorporated and apapted in Appendix 1 No 9 to Protocol 47 to the EEA Agreement, only the corresponding provision regarding accompanying documents of Regulation (EU) 2018/274 should be incorporated in Appendix 1 to Protocol 47 to the EEA Agreement, with corresponding adaptations.

For reasons of clarity, litra (a) of the proposed adaptation text points out that only one provision of the Regulation shall apply and that the provision shall apply with the adaptations that can be derived from the provisions of the main text of the Agreement, the horizontal adaptations in the introduction to Protocol 47 to the Agreement and the specific adaptations in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement.

Utkast til teknisk tilpasningstekst

The provisions of this Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptations:

(a) Only the following provision of the Regulation shall apply:

Article 35 (1).

The provision shall apply with the adaptations that can be derived from the provisions of the main text of the Agreement, the horizontal adaptations in the introduction to Protocol 47 to the Agreement and the specific adaptations in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Forordningen er vedtatt i EU.

Forordningen er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.12.2017
Anvendelsesdato i EU
03.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet