Bestemmelser om vinplantasjer, registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/273 av 11. desember 2017 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder ordningen for godkjenning av vinplantasjer, vingårdsregisteret, følgedokumenter og sertifisering, inngangs- og utgangsregistre, obligatoriske deklarasjoner, notifiseringer og publisering av informasjonen som er notifisert, og om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1306/2013 når det gjelder relevante kontroller og sanksjoner, om endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/560

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/273 of 11 December 2017 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the scheme of authorisations for vine plantings, the vineyard register, accompanying documents and certification, the inward and outward register, compulsory declarations, notifications and publication of notified information, and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the relevant checks and penalties, amending Commission Regulations (EC) No 555/2008, (EC) No 606/2009 and (EC) No 607/2009 and repealing Commission Regulation (EC) No 436/2009 and Commission Delegated Regulation (EU) 2015/560

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) nr. 1308/2013 ophæves og erstattes forordning (EF) nr. 1234/2007. Del II, afsnit I, kapitel III, og afsnit II, kapitel II, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 indeholder regler om tilladelsesordningen for plantning af vinstokke og forvaltningen heraf, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger samt kommunikationskrav i vinsektoren og giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter på dette område. Disse retsakter erstatter de relevante bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 og (EF) nr. 436/2009 samt visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 om certificering af såkaldte sortsvine og administrative bestemmelser om ind- og udgangsbøger. Af forenklingshensyn bør den nye delegerede retsakt også indeholde bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560.

(2) Af retssikkerhedsmæssige hensyn bør visse udtryk, der bruges i denne forordning og i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274, defineres. Det er hensigtsmæssigt at definere forskellige typer vindyrkningsareal og erhvervsdrivende i henseende til de specifikke rettigheder og krav, der er fastlagt for hver af dem i begge forordninger.

[...]

(54) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør bestemmelserne i forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009, som erstattes af denne forordning og gennemførelsesforordning (EU) 2018/274, udgå. Af samme grund bør forordning (EF) nr. 436/2009 og delegeret forordning (EU) 2015/560 ophæves

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.12.2017
Anvendelsesdato i EU
03.03.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet