Bestemmelser om vinplantasjer, registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/273 av 11. desember 2017 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til ordningen for godkjenning av vinplantasjer, vingårdsregisteret, følgedokumenter og sertifisering, inngangs- og utgangsregistre, obligatoriske deklarasjoner, notifiseringer og publisering av informasjonen som er notifisert, og om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1306/2013 med hensyn til relevante kontroller og sanksjoner, om endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/560

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/273 of 11 December 2017 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the scheme of authorisations for vine plantings, the vineyard register, accompanying documents and certification, the inward and outward register, compulsory declarations, notifications and publication of notified information, and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the relevant checks and penalties, amending Commission Regulations (EC) No 555/2008, (EC) No 606/2009 and (EC) No 607/2009 and repealing Commission Regulation (EC) No 436/2009 and Commission Delegated Regulation (EU) 2015/560

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter "ordinær" prosedyre.

Forordningen supplerer forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin) (delvis EØS-relevant) når det gjelder ordningen for godkjenning av vinplantasjer, vingårdsregisteret, følgedokumenter og sertifisering, inngangs- og utgangsregistre, obligatoriske deklarasjoner, notifiseringer og publisering av informasjonen som er notifisert.

Forordningen supplerer også forordning (EU) nr. 1306/2013 (ikke EØS-relevant) om finansiering, styring og overvåkning av EUs felles landbrukspolitikk, herunder om vin, når det gjelder relevante kontroller og sanksjoner.

Videre endrer forordningen de per i dag gjeldende gjennomføringsbestemmelsene om vin i forordningene (EF) nr. 555/2008 (ikke EØS-relevant), (EF) nr. 606/2009 (EØS-relevant) og (EF) nr. 607/2009 (EØS-relevant).

Forordningen opphever også de per i dag gjeldende gjennomføringsbestemmelsene om vin i forordning (EF) nr. 436/2009 (delvis EØS-relevant) og forordning (EU) 2015/560 (ikke EØS-relevant).

Forordningen (og dette EØS-notatet), bør ses i sammenheng med kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/274 under forordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder ordningen for godkjenning av vinplantasjer, sertifisering, inngangs- og utgangsregistre, obligatoriske deklarasjoner og notifiseringer og under Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 når det gjelder relevante kontroller og om oppheving av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/561 (og EØS-notatet om forordning (EU) 2018/274).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett, med de foreslåtte tilpasningene, vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukerne eller myndigheter sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
I forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin), er det bare utvalgte bestemmelser om vin (i henhold til kriteriene og sektortilpasningene innledningsvis i protokoll 47 til EØS-avtalen, om vin) som med visse tilpasninger er tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett i vinforskriften. Det dreier seg blant annet om den overordnede bestemmelsen om følgedokumenter i artikkel 147 nr. 1.

Med utgangspunkt i dette, er per i dag bare utvalgte artikler om følgedokumenter i gjennomføringsbestemmelsene om vin i forordning (EF) nr. 436/2009, med visse tilpasninger, tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett i vinforskriften.

Som nevnt ovenfor, opphever denne forordningen blant annet gjennomføringsbestemmelsene om vin i forordning (EF) nr. 436/2009 og erstatter, sammen med forordning (EU) 2018/274 (jf. EØS-notatet om den forordningen), blant annet bestemmelsene i forordning (EF) nr. 436/2009.

For å kunne videreføre dagens rettstilstand, mener vi derfor at det i denne nye forordningen og forordning (EU) 2018/274, bare er de tilsvarende bestemmelsene om følgedokumenter, som de som per i dag er tatt inn i EØS-avtaleverket fra forordning (EF) nr. 436/2009, som med tilsvarende tilpasninger og forutsetninger skal tas inn i EØS-avtaleverket.

Ettersom vi legger til grunn at vi bare skal gjøre noen få bestemmelser i forordningen gjeldende, anbefaler vi at det etableres en generell tilpasningstekst til forordningen som sier at bare de nedenfor nevnte bestemmelsene i forordningen skal gjelde i EØS. Dette tilsvarer løsningen med tilpasningstekster som per i dag er etablert for forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin) og gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 436/2009. Selv om vi i utgangspunktet mener at dette også vil følge av en fortolkning av de overordnede tilpasningene og forutsetningene i EØS-avtalen, protokoll 1 og protokoll 47 til avtalen, mener vi at det i disse tilfellene er ønskelig med en slik løsning for å unngå uklarhet.

Vi legger til grunn at den foreslåtte generelle tilpasningsteksten om at bare visse bestemmelser i forordningen skal gjelde, ikke betyr mer enn at de aktuelle bestemmelsene i forordningen tas inn i tillegg 1 til protokoll 47, og at sektortilpasningene innledningsvis i protokoll 47 også gjelder for disse bestemmelsene uten at det er nødvendig med nye og konkrete tilpasninger om dette. I praksis vil dette hovedsakelig kunne dreie seg om bestemmelser som i tillegg til de EØS-relevante kravene også inneholder krav til vin med opprinnelse i tredjeland eller krav til vin beregnet for eksport til tredjeland.

Som i vurderingene av forordning (EF) nr. 436/2009, legger vi til grunn at henvisninger i forordningen, til rettsakter som ikke er tatt inn i EØS-avtaleverket, ikke gjelder innen EØS, og at det ikke er nødvendig med en egen tilpasningstekst som presiserer dette. I praksis vil vi imidlertid likevel kunne legge vekt på slike henvisninger, dersom innholdet i bestemmelsene som det henvises til er nødvendige for å gi EØS-regelverket et reelt og fornuftig innhold. Bestemmelsene om følgedokumenter i denne forordningen inneholder i likhet med de tilsvarende bestemmelsene i forordning (EF) nr. 436/2009, henvisninger til tre rettsakter ikke er tatt inn i EØS-avtaleverket. Det dreier seg om direktiv 2008/118/EF om generelle ordninger for produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige, forordning (EF) nr. 684/2009 om gjennomføring av direktiv 2008/118/EF når det gjelder elektroniske prosedyrer for bevegelse av produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige, men der effektuering av avgiftene er utsatt og forordning (EØF) nr. 3649/92 om et forenklet følgedokument for bevegelser innad i fellesskapet av produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige som har blitt frigjort for konsumpsjon i avsender-medlemsstaten. Vi anbefaler at vi legger til grunn en fleksibel praksis der vi gjennom tolkning tar hensyn til disse henvisningene, ettersom innholdet i bestemmelsene som det henvises til er nødvendige for å gi EØS-regelverket et reelt og fornuftig innhold. Vi mener at en slik fleksibel tilnærming er mer hensiktsmessig enn for eksempel en tilnærming der det etableres konkrete tilpasningstekster som sier at henvisningene SKAL gjelde så langt de rekker.

Nedenfor følger en gjennomgang av de aktuelle bestemmelsene som vi, med eventuelle tilpasninger, mener bør gjøres gjeldende for å kunne videreføre en rettstilstand som i all hovedsak tilsvarer dagens rettstilstand.

Artikkel 1 bokstav c) Virkeområde (følgedokumenter)

Artikkel 2 - Definisjoner

Artikkel 8 og 9 - Generelle bestemmelser om følgedokumenter og unntak

Artikkel 10 (1) første ledd (a), annet ledd, (2), (3) og (5), jf. vedlegg V A., B. og C - Godkjente følgedokumenter

Artikkel 11, jf. vedlegg VI del I - Sertifisering av opprinnelse eller opphav, kjennetegn, årgang eller druesort og PDO eller PGI

Artikkel 14 (1) første ledd (a) og (c), annet ledd og (2) - Forsendelser av vinprodukter som ikke er ferdigpakket

Artiklene 16 - 19 Nektet mottak, validering av følgedokumentet der det dreier seg om alvorlige regelverksbrudd, tiltak der det dreier seg om regelverksbrudd som gjelder følgedokumentene, men som ikke er alvorlige og force majeure eller andre uforutsette hendelser

Artiklene 53 - 56 - Endringer i forordningene (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009, oppheving av forordning (EF) nr. 436/2009 og ikrafttredelse

Konklusjon

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel med tekniske tilpasninger. Se utkastene til Explanatory note og tilpasningstekst nedenfor.

Utkast til Explanatory note

Regulation (EC) No 436/2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the vineyard register, compulsory declarations and the gathering of information to monitor the wine market, the documents accompanying consignments of wine products and the wine sector registers to be kept, is currently referred to in Appendix 1 No 9 to Protocol 47 to the EEA Agreement. Only certain provisions of the Regulation, regarding accompanying documents, apply. The provisions apply with general, sectorial and specific adaptations.

Regulation (EU) 2018/273 repeals inter alia Regulation (EC) No 436/2009, and replaces, together with Regulation (EU) 2018/274, inter alia the provisions of Regulation (EC) No 436/2009.

In order to continue the state of law according to Regulation (EC) No 436/2009, as incorporated and apapted in Appendix 1 No 9 to Protocol 47 to the EEA Agreement, only the corresponding provisions regarding accompanying documents of Regulation (EU) 2018/273 should be incorporated in Appendix 1 to Protocol 47 to the EEA Agreement, with corresponding adaptations.

For reasons of clarity, litra (a) of the proposed adaptation text points out that only certain provisions of the Regulation shall apply and that the provisions shall apply with the adaptations that can be derived from the provisions of the main text of the Agreement, the horizontal adaptations in the introduction to Protocol 47 to the Agreement and the specific adaptations in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement.

Litra (b), (c) and (d) of the proposed adaptation text, continues the relevant adaptation texts to the provisions of Regulation (EC) No 436/2009, to the corresponding provisions of Regulation (EU) 2018/273.

Utkast til teknisk tilpasningstekst

The provisions of this Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptations:

(a) Only the following provisions of the Regulation shall apply:

Article 1 (c),

Article 2,

Articles 8 and 9,

Article 10 (1) first subparagraph (a), second subparagraph, (2), (3) and (5), cf. Annex V A., B. and C.,

Article 11, cf. Annex VI Part I

Article 14 (1) first subparagraph (a) and (c), second subparagraph and (2),

Articles 16 to 19,

Articles 53 to 56.

The provisions shall apply with the adaptations that can be derived from the provisions of the main text of the Agreement, the horizontal adaptations in the introduction to Protocol 47 to the Agreement and the specific adaptations in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement.

(b) In Article 17 (2) the words “In the case of transport within the Union, mutual assistance or notification of suspicion of non-compliance under Articles 43 and 45 shall apply.” shall be replaced by “Such information shall be forwarded in accordance with Appendix 2 to Protocol 47 to the Agreement.”.

(c) In Article 18 (1) third subparagraph the words “In the case of transport within the Union, mutual assistance or notification of suspicion of non-compliance under Articles 43 and 45 shall apply.” shall be replaced by “Such information shall be forwarded in accordance with Appendix 2 to Protocol 47 to the Agreement.”

(d) Annex V, B., 1.2, first subparagraph shall apply with the following adaptations:

When the documents referred to in the second indent of point (a)(iii) of the first subparagraph of Article 10 (1) are issued by an EFTA-State, instead of the logo of the Union and the words “European Union”, they shall bear in the header the words “European Economic Area”.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.12.2017
Anvendelsesdato i EU
03.03.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet