Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/172/EU av 22. mars 2010 som endrer vedtak 2002/840/EF vedrørende listen over anlegg i tredjeland som er godkjent til å bestråle næringsmidler

Commission Decision 2010/172/EU of 22 March 2010 amending Decision 2002/840/EC as regards the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods

Siste nytt

EØS-komitevedtak 21.10.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en godkjenning av tre bestrålingsanlegg i India. I følge direktiv 1999/2/EF kan bestrålte næringsmidler bare importeres fra tredjestater når de er behandlet ved et bestrålingsanlegg godkjent av EU. En liste over slike godkjente anlegg er etablert gjennom kommisjonsvedtak 2002/840/EF. Kommisjonen har mottatt søknader om godkjenning av tre bestrålingsanlegg fra myndighetene i India. De aktuelle anleggene er inspisert av eksperter i Europakommisjonen og funnet å være i overensstemmelse med kravene i direktiv 1999/2/EF. Forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling gjennomfører direktivene 1999/2/EF og 1999/3/EF. De nylig godkjente bestrålingsanleggene i India føres opp på Mattilsynets offisielle liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjestater.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

\Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er et vedtak som ikke medfører behov for regelverksendring. Forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling § 9 slår fast at bestrålte næringsmidler bare kan importeres fra tredjestater dersom "de er behandlet på et bestrålingsanlegg som er godkjent av Fellesskapet, og som er oppført på den offisielle listen over godkjente bestrålingsanlegg". Mattilsynets liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjestater foreligger ikke som et vedlegg til forskriften. Den finnes på Mattilsynets hjemmesider www.mattilsynet.no og oppdateres ved endringer i vedtak 2002/840/EF.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 22. mars 2010 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.03.2010
Anvendelsesdato i EU
11.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 187-188
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.08.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0172
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro