Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/122 av 20. oktober 2017 av 20. oktober 2017 om endring av vedlegg I, II, IV, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 1007/2011 om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet etikettering og merking av deres fibersammensetning

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/122 of 20 October 2017 amending Annexes I, II, VI, VIII and IX to Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EU) nr. 1007/2011 kræver, at mærkningen angiver tekstilprodukters fibersammensætning, og at der foretages kontrol ved analyse af disse produkters overensstemmelse med angivelserne på etiketten.

(2) En fabrikant har i henhold til artikel 6 forordning (EU) nr. 1007/2011 indgivet en ansøgning til Kommissionen om at optage "polyacrylat" som ny tekstilfiberbetegnelse på listen i bilag I til nævnte forordning. Ansøgningen var vedhæftet et teknisk dossier, der opfylder alle de minimumskrav, der er fastsat i bilag II til nævnte forordning.

(3) Efter at have vurderet ansøgningen vedrørende den nye tekstilfiberbetegnelse og efter at have gennemført en offentlig høring på webstedet "Europa" konkluderede Kommissionen i samråd med medlemsstaternes eksperter og de interesserede parter, at den nye tekstilfiberbetegnelse "polyacrylat " bør optages på listen over tekstilfiberbetegnelser i bilag I til forordning (EU) nr. 1007/2011.

(4) For at tage hensyn til den tekniske udvikling bør bilag II til forordning (EU) nr. 1007/2011 ændres, navnlig hvad angår den foreslåede definition af en ny tekstilfiberbetegnelse og de foreslåede identifikations- og kvantificeringsmetoder.

(5) Forordning (EU) nr. 1007/2011 indeholder en liste over tekstilprodukter, for hvilke fælles mærkning er tilstrækkelig. Denne liste omfatter sy-, stoppe- og broderegarn i små detailsalgsoplægninger med en nettovægt på højst ét gram. Men som følge af den tekniske udvikling udbydes den pågældende tekstilvare ikke længere i detailsalgsoplægninger med en nettovægt på højst ét gram. Listen over tekstilvarer, for hvilke fælles mærkning er berettiget, i bilag VI til nævnte forordning bør derfor opdateres.

(6) For at skabe mulighed for at anvende ensartede metoder til kvantitativ analyse af tekstilfiberblandinger bør de prøveudtagningsmetoder, der er fastsat i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1007/2011, ændres til også at omfatte fiberen "polyacrylat". Endvidere bør en ny prøveudtagningsmetode til kvantitativ analyse af tekstilfiberblandinger af polyester og visse andre fibre tilføjes til bilag VIII til nævnte forordning.

(7) Forordning (EU) nr. 1007/2011 fastsætter ligeledes de vedtagne satser, der skal anvendes ved beregningen af vægtene af de i et tekstilprodukt indeholdte fibre. Følgelig bør værdien af den vedtagne sats for "polyacrylat" tilføjes til listen i bilag IX til nævnte forordning.

(8) Forordning (EU) nr. 1007/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2017
Anvendelsesdato i EU
15.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Barne- og likestillingsdepartementet