Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/856 av 18. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/856 of 18 May 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance fluroxypyr

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Fluroxypyr blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 736/2011 godkendt som aktivstof i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 på visse betingelser, der kræver, at de berørte medlemsstater sikrer, at den ansøger, på hvis anmodning fluroxypyr blev godkendt, fremlægger yderligere bekræftende oplysninger om seks aspekter, hvoraf ét vedrører relevansen af urenhederne i de tekniske specifikationer.

(2) Den 25. juni 2012 og den 5. september 2013 fremsendte ansøgeren — for at opfylde kravene om bekræftende data — supplerende oplysninger til den rapporterende medlemsstat, Irland, inden for den frist, der var fastsat for fremsendelsen.

(3) Irland vurderede de supplerende oplysninger, som ansøgeren havde fremlagt. Landet fremsendte den 22. december 2014 sin egen vurdering til de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapport og opfordrede dem til at fremsætte bemærkninger til vurderingen.

(4) Den 22. juli 2015 offentliggjorde autoriteten en teknisk rapport (3), der opsummerer resultatet af denne høringsproces vedrørende fluroxypyr.

(5) Udkastet til vurderingsrapport, tillægget og den tekniske rapport blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og behandlingen blev afsluttet den 23. marts 2017 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om fluroxypyr.

(6) Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport om fluroxypyr.

(7) N-methyl-2-pyrrolidon (NMP) er i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1B og har en generel koncentrationsgrænse på 0,3 %. En tilstedeværelse af NMP i det tekniske materiale på under 3 g/kg vil højst sandsynligt ikke udgøre nogen risiko for forbrugerne. Kommissionen har således konkluderet, at de fremlagte supplerende oplysninger viste, at der bør fastsættes en maksimumsgrænse for den toksikologisk relevante urenhed NMP på under 3 g/kg (< 0,3 %) i det tekniske materiale.

(8) For at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse bør der derfor fastsættes en maksimumsgrænse for denne urenhed i det kommercielt fremstillede aktivstof.

(9) Bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10) Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at ændre eller tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluroxypyr.

(11) For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluroxypyr, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 8. september 2018.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.05.2017
Anvendelsesdato i EU
18.06.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet