Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/360 av 28. februar 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet buprofezin

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/360 of 28 February 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance buprofezin

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens direktiv 2011/6/EU blev buprofezin optaget som aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, på betingelse af at de berørte medlemsstater sikrer, at den anmelder, der anmodede om, at buprofezin blev optaget i bilaget, fremlægger yderligere bekræftende oplysninger om risikoen for forarbejdnings- og omdannelsesfaktorer af relevans for forbrugerrisikovurderingen.

(2) Aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Den 30. januar 2013 fremsendte ansøgeren yderligere oplysninger om forarbejdnings- og omdannelsesfaktorer til den rapporterende medlemsstat, Det Forenede Kongerige, inden for den frist, der er fastsat for forelæggelse af oplysninger.

(4) Det Forenede Kongerige vurderede de yderligere oplysninger, som ansøgeren fremsendte. Det Forenede Kongerige fremlagde den 9. september 2014 sin vurdering i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapporten for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(5) Kommissionen hørte autoriteten, der den 28. juli 2015 fremlagde sin udtalelse om risikovurderingen for buprofezin. Udkastet til vurderingsrapport, tillægget og autoritetens konklusioner blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og behandlingen blev afsluttet den 24. januar 2017 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om buprofezin.

(6) Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport om buprofezin.

(7) Kommissionen har fundet, at de yderligere oplysninger viser, at buprofezin under høje behandlingstemperaturer nedbrydes til adskillige metabolitter, herunder anilin. Anilin er et kræftfremkaldende stof, for hvilket der ikke kan udelukkes en genotoksisk mekanisme, og der er derfor ikke grundlag for at fastlægge en grænseværdi for acceptabel eksponering.

(8) Kommissionen konkluderer, at de krævede yderligere bekræftende oplysninger ikke er blevet forelagt fuldt ud, og at eksponering af forbrugere for anilin gennem forarbejdede afgrøder ikke kan udelukkes, medmindre der indføres yderligere restriktioner. Især bør anvendelsen af buprofezin begrænses til ikke-spiselige afgrøder.

(9) Det bekræftes, at aktivstoffet buprofezin betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. For at forbrugeren eksponeres mindst muligt for anilin, bør anvendelsesbetingelserne for dette aktivstof ændres.

(10) Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(11) Medlemsstaterne bør have tid til at ændre eller tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder buprofezin.

(12) For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder buprofezin, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 21. juni 2018

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.02.2017
Anvendelsesdato i EU
21.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet