Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/690 av 7. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fenazaquin

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/690 of 7 May 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance fenazaquin

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Fenazaquin blev ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/39/EU opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

(2) Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Godkendelsen af aktivstoffet fenazaquin, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, var begrænset til anvendelse som acaricid på prydplanter i væksthuse.

(4) I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 indsendte producenten af aktivstoffet, Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada, den 19. september 2011 en ansøgning til den udpegede rapporterende medlemsstat, Grækenland, med anmodning om en ændring af betingelserne for godkendelsen af fenazaquin, således at begrænsningen ophæves, og stoffet kan anvendes på druer, citrusfrugter, kernefrugter og stenfrugter. Den rapporterende medlemsstat fandt ansøgningen antagelig.

(5) Den rapporterende medlemsstat udarbejdede et tillæg til udkastet til vurderingsrapport og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 14. februar 2012.

(6) Autoriteten fremsendte tillægget til udkastet til vurderingsrapport til ansøgeren og til medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og gjorde det tilgængeligt for offentligheden i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(7) Den 19. marts 2013 fremsendte autoriteten sin konklusion om, hvorvidt de nye anvendelser af aktivstoffet fenazaquin kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Kommissionen fremsendte den 17. september 2013 det ændrede udkast til vurderingsrapport til ansøgeren, således at han kunne fremsætte bemærkninger hertil, og den 2. oktober 2013 til Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Den stående komité kunne ikke konkludere, om det var hensigtsmæssigt at ændre betingelserne for godkendelsen af fenazaquin, som ansøgeren har anmodet om.

(8) Efter yderligere gennemgang af dossieret udarbejdede Kommissionen et udkast til tillæg til den oprindelige reviderede vurderingsrapport og et forslag til forordning om fenazaquin. Kommissionen forelagde udkastet til tillæg og udkastet til forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 13. december 2017.

(9) Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til udkastet til tillæg til den reviderede vurderingsrapport om fenazaquin. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(10) Det er ikke påvist, at det kan forventes, at plantebeskyttelsesmidler indeholdende fenazaquin generelt opfylder kravene i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, medmindre den nuværende restriktion om, at stoffet kun må anvendes i væksthuse, overholdes. Anvendelsen af stoffet bør derfor fortsat begrænses til anvendelse i væksthuse, som defineret i artikel 3, nr. 27), i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(11) Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, fastslået, at, når et plantebeskyttelsesmiddel anvendes på en spiselig afgrøde, er godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 opfyldt. Anvendelsen af fenazaquin bør derfor ikke fortsat begrænses til anvendelse på prydplanter.

(12) Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt og hensigtsmæssigt at ændre godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet fenazaquin, men det bør stadig være underlagt visse betingelser og begrænsninger. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.05.2018
Anvendelsesdato i EU
28.05.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet