Betingelser for godkjenning av malation i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1495 av 8. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet malation

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1495 of 8 October 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance malathion

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens direktiv 2010/17/EU blev malathion optaget som aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, på betingelse af at de berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren, der anmodede om, at malathion blev godkendt, fremlægger yderligere bekræftende oplysninger om den akutte risiko og risikoen på langt sigt for insektædende fugle.

(2) Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Den 25. april 2012 fremsendte ansøgeren yderligere oplysninger for at opfylde kravene om bekræftende data med hensyn til risikoen for forbrugerne ved indtag via kosten og den akutte risiko og risikoen på langt sigt for insektædende fugle og kvantificeringen af malaoxons og malathions forskellige styrke til den rapporterende medlemsstat Det Forenede Kongerige inden for den frist, der er fastsat for forelæggelse af oplysninger.

(4) Det Forenede Kongerige vurderede de yderligere oplysninger, som ansøgeren havde fremsendt, og fremlagde den 11. maj 2015 sin vurdering i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapport for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(5) De øvrige medlemsstater, ansøgeren og autoriteten blev hørt og bedt om at fremsætte bemærkninger til den rapporterende medlemsstats vurdering. Den 2. februar 2016 offentliggjorde autoriteten en teknisk rapport, hvori resultatet af denne høring om malathion opsummeres.

(6) Udkastet til vurderingsrapport, tillægget og autoritetens tekniske rapport blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og behandlingen blev afsluttet i januar 2018 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om malathion.

(7) Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport om malathion. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(8) De oplysninger, som ansøgeren har fremsendt, er imidlertid utilstrækkelige, og Kommissionen kan ikke på grundlag af de forhåndenværende oplysninger konkludere, at niveauet for den akutte risiko og risikoen på langt sigt for fugle ved anvendelse af malathion er acceptabelt. Desuden er det ikke muligt at afbøde en sådan risiko med andre risikobegrænsende foranstaltninger end anvendelser i væksthuse.

(9) Under hensyntagen til den identificerede høje risiko for fugle bør anvendelsesbetingelserne for malathion derfor begrænses yderligere, og anvendelse bør kun tillades i væksthuse med permanent struktur. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10) Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at ændre eller tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder malathion.

(11) For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder malathion, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 29. januar 2020.

(12) Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder har ikke afgivet en udtalelse inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden. Det blev anset for at være nødvendigt med en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til en gennemførelsesretsakt for appeludvalget til yderligere drøftelse. Appeludvalget har ikke afgivet udtalelse —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.10.2018
Anvendelsesdato i EU
29.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet