Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/802 av 10. mai 2017 om ikke-godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5

Commission Implementing Decision (EU) 2017/802 of 10 May 2017 not approving PHMB (1600; 1.8) as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 5

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.5.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer etablerte en liste over eksisterende aktive stoffer for vurdering for mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. PHMB (1600; 1.8) står oppført på denne listen.

Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) … / … besluttes det å ikke godkjenne PHMB (1600; 1.8) til bruk i biocidprodukter i produkttype 5. Produkttype 5 gjelder drikkevann og produkter som benyttes til desinfisering av drikkevann til mennesker og dyr. Evalueringen av PHMB (1600; 1.8) viste at en eventuell bruk av stoffet i biocidprodukter i produkttype 5 ville medføre en uakseptabel risiko for miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett i biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 29. mars 2017. Rettsakten ble vedtatt 10. mai 2017 og publisert i OJ 11. mai 2017.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.05.2017
Anvendelsesdato i EU
31.05.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet