Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2334 av 14. desember 2017 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2334 of 14 December 2017 postponing the expiry date of approval of creosote for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.1.2019)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet kreosot er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til treimpregnering. Godkjenningen utløper 30. april 2018, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av kreosot.

Kreosot er klassifisert som kreftfremkallende i kategori 1B og oppfyller kriteriene for å være persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) i henhold til vedlegg XIII i REACH-forordningen. Stoffet oppfyller dessuten eksklusjonskriteriene i artikkel 5 (1) a) og e) i biocidforordningen. På grunn av kreosots betenkelige helse- og miljøegenskaper må rapportørlandet Storbritannia utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen.

Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2334 forlenges godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 30. oktober 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.
Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 14. desember 2017 og ble publisert i OJ 15. desember 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2017
Anvendelsesdato i EU
04.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2018
Anvendes fra i Norge
23.03.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2334
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro