Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsveslutning (EU) 2017/2334 av 14. desember 2017 om forlengelse av godkjenning av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Commission Implementing Decision postponing the expiry date of approval of creosote for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.1.2018)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet kreosot er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til treimpregnering. Godkjenningen utløper 30. april 2018, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av kreosot.

Kreosot er klassifisert som kreftfremkallende i kategori 1B og oppfyller kriteriene for å være persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) i henhold til vedlegg XIII i REACH-forordningen. Stoffet oppfyller dessuten eksklusjonskriteriene i artikkel 5 (1) a) og e) i biocidforordningen. På grunn av kreosots betenkelige helse- og miljøegenskaper må rapportørlandet Storbritannia utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen.

Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) xxx/xx forlenges godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 30. oktober 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 14. desember 2017 og ble publisert i OJ 15. desember 2017.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2017
Anvendelsesdato i EU
04.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet