Biocider: forlengelse av godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1479 av 3. oktober 2018 om forlengelse av godkjenning av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1479 of 3 October 2018 postponing the expiry date of approval of sulfuryl fluoride for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Aktivstoffet sulfurylfluorid blev opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, og i henhold til artikel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 anses det derfor for at være godkendt i henhold til nævnte forordning, idet godkendelsen er underlagt de specifikationer og betingelser, der er fastsat i bilag I til nævnte direktiv.

(2) Godkendelsen af sulfurylfluorid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 udløber den 31. december 2018. Der blev i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af dette aktivstof den 28. juni 2017.

(3) Sveriges kompetente vurderingsmyndighed meddelte den 14. februar 2018 Kommissionens tjenestegrene, at den i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012 havde truffet afgørelse om, at det er nødvendigt at foretage en fuldstændig vurdering. Der er fastsat en frist på 365 dage til at foretage en fuldstændig vurdering, jf. artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning. Under denne vurdering kan den kompetente vurderingsmyndighed, hvis det er relevant, anmode ansøgeren om at fremlægge tilstrækkelige data til at foretage vurderingen, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 2. I så fald stilles fristen på 365 dage i bero for en periode, der ikke må overstige 180 dage i alt, medmindre det er begrundet i arten af de ønskede oplysninger eller særlige omstændigheder.

(4) Senest 270 dage efter modtagelsen af en anbefaling fra den kompetente vurderingsmyndighed skal Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) udarbejde en udtalelse om fornyet godkendelse af aktivstoffet og fremlægge den for Kommissionen, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) Det må derfor antages, at godkendelsen af sulfurylfluorid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 af årsager, der ikke kan tilskrives ansøgeren, vil udløbe, inden der er truffet afgørelse om fornyelse heraf. Derfor bør den gældende godkendelse af sulfurylfluorid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 forlænges i tilstrækkelig lang tid til, at ansøgningen kan behandles. I betragtning af fristerne for den kompetente vurderingsmyndigheds vurdering og for agenturets udarbejdelse og fremlæggelse af sin udtalelse bør godkendelsen af sulfurylfluorid til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 forlænges til den 30. juni 2021.

(6) Uden hensyn til godkendelsens udløbsdato bør sulfurylfluorid fortsat være godkendt til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, under forudsætning af at specifikationerne og betingelserne i bilag I til direktiv 98/8/EF overholdes —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.10.2018
Anvendelsesdato i EU
24.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet