Biocider: forlenget godkjenning av akrolein til bruk i produkttype 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1037 av 15. juli 2020 om forlenget godkjenning av akrolein til bruk i biocidprodukter av type 12

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1037 of 15 July 2020 postponing the expiry date of approval of acrolein for use in biocidal products of product-type 12

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Aktivstoffet acrolein blev optaget i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 12, og i henhold til artikel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 anses det derfor for at være godkendt i henhold til nævnte forordning, idet godkendelsen er underlagt de specifikationer og betingelser, der er fastsat i bilag I til nævnte direktiv.

(2) Godkendelsen af acrolein til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 12 udløber den 31. august 2020. Der blev i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af acrolein den 28. februar 2019.

(3) Tjekkiets kompetente vurderingsmyndighed meddelte den 25. februar 2020 Kommissionen, at den i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 havde truffet afgørelse om, at det var nødvendigt at foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen. I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 skal den kompetente vurderingsmyndighed foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen senest 365 dage efter dens validering.

(4) Den kompetente vurderingsmyndighed kan, hvis det er relevant, anmode ansøgeren om at fremlægge tilstrækkelige oplysninger til at foretage vurderingen, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012). I så fald stilles fristen på 365 dage i bero for en periode, der ikke må overstige 180 dage i alt, medmindre en længere suspension er begrundet i arten af de anmodede oplysninger eller særlige omstændigheder.

(5) Senest 270 dage efter modtagelsen af en anbefaling fra den kompetente vurderingsmyndighed skal Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) udarbejde en udtalelse om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet og fremlægge den for Kommissionen, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6) Det må derfor antages, at godkendelsen af acrolein til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 12 af årsager, der ikke kan tilskrives ansøgeren, vil udløbe, inden der er truffet afgørelse om fornyelse heraf. Derfor bør den gældende godkendelse af acrolein til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 12 forlænges i tilstrækkelig lang tid til, at ansøgningen kan behandles. I betragtning af fristerne for den kompetente vurderingsmyndigheds vurdering og for agenturets udarbejdelse og fremlæggelse af sin udtalelse bør godkendelsen forlænges til den 28. februar 2023.

(7) Uden hensyn til godkendelsens udløbsdato er acrolein fortsat godkendt til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 12, under forudsætning af at specifikationerne og betingelserne i bilag I til direktiv 98/8/EF overholdes —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2020
Anvendelsesdato i EU
05.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet