Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2327 av 14. desember 2017 om godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 6

Commission Implementing Regulation approving 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one as an active substance for use in biocidal products of product-type 6

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.1.2018)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) …/… godkjenner 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (MBIT) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 6. Produkttype 6 omfatter konserveringsmidler for produkter under lagring.

For godkjenning av biocidprodukter skal følgende betingelser oppfylles:

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.
Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produkter legges særlig vekt på:
yrkesmessige brukere
overflatevann og grunnvann ved utendørs bruk av maling og puss som er behandlet med konserveringsmidler og bruk av konserverende væsker ved papir-, tekstil- eller lærproduksjon.

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende betingelse: Den person som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, som er behandlet med eller inneholder MBIT, skal sikre at etiketten til det behandlede produktet inneholder opplysninger i henhold til artikkel 58, punkt 3, andre avsnitt i forordning (EU) nr. 528/2012.

pMerknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 14. desember 2017 og ble publisert i OJ 15. desember 2017.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2017
Anvendelsesdato i EU
04.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet