Biocider: godkjenning av jodprodukter av PT3-familien fra Ecolab

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1258 av 18. september 2018 om EU-godkjenning av biocidholdige jodprodukter av PT3-familien fra Ecolab

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1258 of 18 September 2018 granting a Union authorisation for the biocidal product family Ecolab Iodine PT3 Family

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den 23. juli 2015 indgav Ecolab Deutschland GmbH en ansøgning i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om godkendelse af en familie af biocidholdige produkter med betegnelsen »Ecolab Iodine PT3 Family« (i det følgende benævnt »produktfamilien«) af produkttype 3 som beskrevet i bilag V til nævnte forordning. Nederlandene var indforstået med, at deres kompetente myndighed, jf. artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012, skulle vurdere denne ansøgning. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-VG018734-32 i registret over biocidholdige produkter (i det følgende benævnt »registret«).

(2) Den biocidholdige produktfamilie indeholder iod, herunder aktivstoffet polyvinylpyrrolidon-iod, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. Idet der tages hensyn til aktivstoffets iboende egenskaber, vil Kommissionen, så snart de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100, træder i kraft, overveje behovet for at foretage en ny vurdering af godkendelsen af iod, herunder polyvinylpyrrolidon-iod, i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 528/2012. Afhængigt af resultatet af denne vurdering vil Kommissionen dernæst overveje, hvorvidt EU-godkendelserne af produkter, som indeholder aktivstoffet, skal tages op til fornyet vurdering i henhold til artikel 48 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Den 6. juni 2017 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012, vurderingsrapporten og konklusionerne af sin vurdering for Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«).

(4) Den 12. januar 2018 fremlagde agenturet en udtalelse for Kommissionen, herunder udkastet til resumé af det biocidholdige produkts egenskaber (i det følgende benævnt »resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om produktfamilien, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012. I udtalelsen konkluderes det, at produktfamilien henhører under definitionen »familie af biocidholdige produkter«, jf. artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktfamilien i medfør af artikel 42, stk. 1, i denne forordning, og at produktfamilien, forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resumé, opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 19, stk. 1 og 6, i denne forordning.

(5) Den 26. februar 2018 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og finder derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter, og at resuméet og vurderingsrapporten om produktfamilien bør optages i registret i overensstemmelse med artikel 71, stk. 6, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Anvendelsesdato i EU
11.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet