Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i produkttype 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1037 av 15. juli 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen akrolein til bruk i biocidprodukter av type 12

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1037 of 15 July 2020 postponing the expiry date of approval of acrolein for use in biocidal products of product-type 12

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.1.2021)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet akrolein er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 12. Produkttype 12 omfatter produkter som benyttes som slimbekjemping. Godkjenningen utløper 31. august 2020, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av akrolein.

I februar 2020 informerte rapportørlandet Tsjekkia Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1037 forlenges godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter i produkttype 12 til 28. februar 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
ettsakten ble vedtatt 15. juli 2020 og ble publisert i OJ 16. juli 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2020
Anvendelsesdato i EU
05.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet