Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1479 av 3. oktober 2018 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter av type 8

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1479 of 3 October 2018 postponing the expiry date of approval of sulfuryl fluoride for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2019)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet sulfurylfluorid er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til treimpregnering. Godkjenningen utløper 31. desember 2018, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av sulfurylfluorid.

I februar 2018 informerte rapportørlandet Sverige Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1479 forlenges godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 30. juni 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 3. oktober 2018 og ble publisert i OJ 4. oktober 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. februar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.10.2018
Anvendelsesdato i EU
24.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2019
Anvendes fra i Norge
08.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1479
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro