Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1030 av 21. juni 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter av type 18

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1030 of 21 June 2019 postponing the expiry date of approval of indoxacarb for use in biocidal products of product-type 18

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2019)

Sammendrag av innhold
Det biocidaktive stoffet indoksakarb er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Godkjenningen utløper 31. desember 2019, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av indoksakarb.

I november 2018 informerte rapportørlandet Frankrike til Kommisjonen at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1479 forlenges godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 til 30. juni 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 21. juni 2019 og publisert i OJ 24. juni 2019. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. september 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.06.2019
Anvendelsesdato i EU
14.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.08.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.09.2019
Anvendes fra i Norge
27.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1030
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro