Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1943 av 4. november 2016 i overenstemmelse med artikkel 3, stk. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om bruk av parafinolje til påføring på fugleegg for å kontrollere bestander av rugende fugl

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1943 of 4 November 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on the use of paraffin oil for coating eggs to control the population size of nesting birds

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2017)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2016/1943 er utarbeidet etter henvendelse fra Storbritannia for å få avgjort om parafinolje brukt til påføring på fugleegg for å hindre klekking er å anse som et biocidprodukt. Beslutningen fastslår at siden parafinolje utøver en kontrollerende effekt ved kun fysisk eller mekanisk virkning er det ikke å anse som et biocidprodukt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakten ble publisert i EU-register 6. oktober 2016. Rettsakten ble vedtatt 4. november 2016 og publisert i OJ 5. november.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.11.2016
Anvendelsesdato i EU
25.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 774-775
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2017
Anvendes fra i Norge
04.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1943
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro