Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/678 av 29. april 2016 i overenstemmelse med artikkel 3, stk. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et produkt bestående av tørkede lavendelblomster i pose som markedsføres til bekjempelse av møll

Commission Implementing Decision (EU) 2016/678 of 29 April 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on a product consisting of dried lavender blossoms contained in a pad placed on the market to repel moths

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2016)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2016/678 er utarbeidet etter henvendelse fra Tyskland for å få avgjort om produkt bestående av tørkede lavendelblomster i pose som markedsføres for å avskrekke møll er et biocidprodukt eller et behandlet produkt. Ifølge veileder (på fellesskapsnivå (Union guidance)) er hele levende eller ubehandlede døde organismer (som for eksempel gjær, frysetørret bakterier) eller deler av disse ikke å betrakte som stoffer, blandinger eller produkter i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Tørkede lavendelblomster er derfor heller ikke å anse som et biocidprodukt eller et behandlet produkt i samsvar med biocidforordningen. Gjennom beslutning 2016/678 fastslås dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakten ble publisert i EU-register 11. april 2016. Rettsakten ble vedtatt 29. april 2016. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.04.2016
Anvendelsesdato i EU
20.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 193-194
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2016
Anvendes fra i Norge
24.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0678
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro