Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2002 av 8. november 2017 om godkjenning av L(+)-melkesyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2, 3 og 4

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2002 of 8 November 2017 approving L(+) lactic acid as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3 and 4

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2017)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter L(+)-melkesyre. Forordning (EU) 2017/2002 godkjenner L(+)-melkesyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2, 3 og 4.

Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr. Produkttype 3 omfatter desinfeksjonsmidler for veterinærhygiene. Produkttype 4 omfatter desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 3 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produktet legges særlig vekt på grunnvann for produkter som brukes i husdyrrom med utslipp til gjødsel.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 4 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produktet legges særlig vekt på profesjonelle brukere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 8. november 2017 og publisert i OJ 9. november 2017.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Dato
03.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.11.2017
Anvendelsesdato i EU
29.11.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet