Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for avsmeltet fett

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 hva angår en alternativ metode til bearbeiding av visse former for avsmeltet fett

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards an alternative method for processing certain rendered fats

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.1.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder procedurer for vedtagelse af en alternativ forarbejdningsmetode.

(2) Som opfølgning på en ansøgning fra den kompetente myndighed i Finland om tilladelse til en alternativ metode til anvendelse eller bortskaffelse af animalske biprodukter eller afledte produkter, jf. artikel 20 i forordning (EF) nr. 1069/2009, offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("EFSA") en videnskabelig udtalelse om anvendelse af en kontinuerlig katalytisk flertrinshydrobehandling til forarbejdning af afsmeltet animalsk fedt (kategori 1) . Denne metode kan anvendes til fremstilling af fornyelig diesel, fornyeligt jetbrændstof, fornyeligt propan og fornyelig benzin. Det er EFSA's vurdering, at metoden er en sikker alternativ metode til forarbejdning af afsmeltet fedt i kategori 1, og produkterne kan anmeldes som slutpunktet i fremstillingskæden.

(3) Materiale fremkommet ved forarbejdning af kategori 1- og 2-materiale bør være mærket på en permanent måde for at sikre sporbarhed og for at forhindre, at de kommer ind i fødevare- og foderkæden. Det bør dog ikke være nødvendigt at mærke visse forarbejdede produkter, der ikke udgør en risiko, især ikke når de markedsføres som fornyelige brændstoffer.

(4) Bilag IV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(5) Bilag VIII indeholder krav vedrørende mærkning af afledte produkter i kategori 1 og 2 med det formål at forhindre kontaminering af foderkæden for opdrættede dyr. Bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2016
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet