Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til mikrobiologiske standarder for rått kjæledyrfôr, krav til godkjente virksomheter, tekniske parametere som gjelder for den alternative Brookes gassifiseringsprosessmetoden og hydrolyse av smeltet fett, og eksport av bearbeidet husdyrgjødsel, visse blodtyper, blodprodukter og spesielle produkter

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards microbiological standards for raw petfood, requirements concerning approved establishments, technical parameters applicable to the alternative method Brookes' gasification process and hydrolysis of rendered fats, and exports of processed manure, certain blood, blood products and intermediate products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat folke- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter med henblik på at forhindre og minimere risici for folke- og dyresundheden som følge af sådanne produkter. Disse regler omfatter også mikrobiologiske normer for råt foder til selskabsdyr, krav vedrørende visse godkendte virksomheder, betingelser for import af horn og hornprodukter, hove og hovprodukter og regler for eksport af forarbejdet husdyrgødning, visse former for blod, blodprodukter og mellemprodukter.

(2) I henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan anlæg, der er godkendt eller registreret i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 eller artikel 6 i forordning (EF) nr. 852/2004 , under visse betingelser behandle, forarbejde eller lagre animalske biprodukter, der produceres på stedet. Det er derfor hensigtsmæssigt, at godkendte slagterier kan anvende visse andre kemiske metoder end dem, der er angivet som standardforarbejdningsmetoder eller alternative forarbejdningsmetoder, til at bevare visse kategori 3-materialer, der produceres på stedet, for at opnå et væskevolumen, der lettere kan lagres og transporteres.

(3) Kemisk konservering, der ikke er godkendt som alternativ forarbejdningsmetode, forarbejder ikke råvarer, så der dannes afledte produkter. Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at fastsætte regler for opbevaring, transport og efterfølgende bortskaffelse eller anvendelse af disse materialer. Artikel 19 i forordning (EU) nr. 142/2011 og bilag IX hertil bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder en definition af vækstmedier. Vækstmedier anvendes i vid udstrækning til produktion af svampe. Definitionen af vækstmedier bør omfatte anvendelse af vækstmedier i svampeproduktion.

(5) Der bør indføres en definition af "proceshygiejnekriterium" i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011 for i bilag XIII, kapitel II, punkt 6, at erstatte den nuværende produktstandard baseret på bestemmelse af enterobakterier med værdier for det krævede antal prøver og grænserne for enterobakterier som et kriterium, der angiver, at produktionsprocessen fungerer på acceptabel vis.

(6) Bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(7) På baggrund af den seneste videnskabelige og tekniske udvikling bør temperaturparametrene for Brookes-forgasningen bringes i overensstemmelse med de eksisterende standarder for forbrænding af animalske biprodukter. Bilag IV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(8) Kapitel II i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder krav til identifikation af animalske biprodukter, herunder mærkning. Råt foder til selskabsdyr bør mærkes i overensstemmelse hermed for at forhindre kontaminering af fødevarer eller infektion hos mennesker.

(9) Bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(10) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 blev der indført proceshygiejnekriterier for at sikre fødevarers sikkerhed på grundlag af en videnskabelig risikovurdering. Ud fra de samme principper kan sikkerheden for råt foder til selskabsdyr opretholdes, hvis bestemmelserne om overholdelse af de proceshygiejnekriterier, der er fastsat for tilberedt kød, dvs. uforarbejdet kød til konsum, jf. kapitel 2, punkt 2.1.8, i bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005, erstatter de eksisterende mikrobiologiske normer for enterobakterier i produktet. Kapitel II i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(11) For at fremme videnskaben bør visse genstande i naturhistoriske samlinger undtages. Kravene vedrørende jagttrofæer og andre præparater i kapitel VI i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(12) Kapitel XI i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder specifikke krav for fedtderivater. Det bør præciseres, at forarbejdningen mindst bør nå den temperatur, der kræves heri. Kapitel XI i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør berigtiges i overensstemmelse hermed.

(13) Kravene vedrørende import af visse produkter fra knogler, horn og hove, jf. kapitel II, afsnit 7, punkt 2, litra d), i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, kan forstås som kumulative krav. Punkt 2, litra d), bør ændres for at præcisere, at disse krav anvendes skiftevis.

(14) Kapitel V i bilag XIV indeholder regler for eksport af forarbejdet husdyrgødning. Efter revisionen af kravene til eksport af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler af kategori 3-materiale, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 , er det nødvendigt at tilpasse reglerne for eksport af forarbejdet husdyrgødning til ovennævnte nye krav.

(15) I henhold til artikel 43 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan eksport af visse typer kategori 1- og kategori 2-materiale kun tillades efter harmoniserede regler. Ved bilag XII samt afsnit 2 og 3 i kapitel II i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsættes betingelserne for import af visse former for blod, blodprodukter og mellemprodukter til fremstilling af endelige farmaceutiske produkter eller for at blive omfattet af et bestemt produktionstrin i fremstillingskæden for lægemidler. Eksport af blod, blodprodukter og mellemprodukter, som opfylder kravene for import eller markedsføring, bør derfor tillades, og eksportreglerne bør fastsættes i kapitel V i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

(16) Kapitel V i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet