Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 angående en alternativ metode for prosessering av visse typer fett til bruk i produksjon av biodiesel

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards an alternative method for processing certain rendered fats

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten åpner for en alternativ metode for bruk av visse typer fett til bruk i produksjon av biodrivstoff.

Metoden beskrives som «continuous multiple-step catalytic hydro-treatment» og ble foreslått av finske myndigheter for bearbeiding av animalsk materiale i kategori 1 til bruk i biodrivstoff. Metoden er vurdert av EUs "European Food Safety Authority" (EFSA) som en trygg alternativ metode og sluttproduktene etter bearbeidingen vurderes også som helsemessig trygge av EFSA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 14.september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der relevante departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU foreløpig.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2016
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet