Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/172 av 1. februar 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 hva angår parametre for transformasjon av animalske biprodukter til biogass eller kompost samt krav til import av fôr til kjæledyr og til eksport av bearbeidet husdyrgjødsel

Commission Regulation (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal by-products into biogas or compost, microbiological standards for raw petfood, conditions for imports of petfood and for the export of processed manure

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat regler for gennemførelse af forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder parametre for omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller kompost, betingelser for markedsføring af importeret foder til selskabsdyr og regler for eksport af kategori 2-materiale.

(2) I bilag V til forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat standarder for omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller kompost. I henhold til bilag V, kapitel III, afsnit 2, punkt 3, litra b), kan den kompetente myndighed på visse betingelser tillade andre specifikke krav end dem, der er fastsat i kapitel III.

(3) Dog bør nedbrydningsaffald og kompost i sådanne tilfælde kun markedsføres i den medlemsstat, hvor de alternative omdannelsesparametre er blevet tilladt. For at give den kompetente myndighed den nødvendige fleksibilitet med hensyn til måden, hvorpå den regulerer de biogas- eller komposteringsanlæg, der er nævnt i kapitel III, afsnit 2, punkt 3, i bilag V til forordning EU) nr. 142/2011, bør nedbrydningsaffald og kompost, for hvilket medlemsstaten allerede har tilladt alternative omdannelsesparametre, udelukkes fra de standarder, der er fastsat i kapitel III, afsnit 3, punkt 2. Bilag V til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(4) Medlemsstaterne må kun tillade import af animalske biprodukter og afledte produkter fra godkendte tredjelande. Medlemsstaterne kan tillade import af råt foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri fra tredjelande, der er godkendt med hensyn til import af fiskevarer til konsum i henhold til bilag II til beslutning 2006/766/EF. Dette er ikke tilfældet for import af forarbejdet foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri. I den henseende er import af forarbejdet foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri underlagt strengere betingelser end import af råt foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri. Det bør tillades at importere forarbejdet foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri fra alle tredjelande, der er godkendt med hensyn til import af råt foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri. Tabel 2 i kapitel II, afsnit 1, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(5) Eksport af forarbejdet husdyrgødning bestemt til forbrænding eller bortskaffelse ved deponering er forbudt. Dog kan eksport af det pågældende materiale, jf. artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009, tillades til anvendelse på et biogas- eller komposteringsanlæg, under forudsætning af at bestemmelseslandet er medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (i det følgende benævnt "OECD"). Der bør med henblik på tilladelse af eksport af forarbejdet husdyrgødning og organisk gødning, der kun indeholder forarbejdet husdyrgødning, fastsættes regler for eksport af de pågældende produkter til andre formål end forbrænding, deponering eller anvendelse i biogas- eller komposteringsanlæg i lande, der ikke er medlem af OECD. Ved disse regler skal der fastsættes krav, der mindst svarer til kravene for markedsføring af forarbejdet husdyrgødning og organisk gødning, der kun indeholder forarbejdet husdyrgødning. Bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.02.2017
Anvendelsesdato i EU
22.02.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet