Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 vedrørende bruk av gjødsel fra husdyr som brensel i forbrenningsanlegg

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of manure of farmed animals as a fuel in combustion plants

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 142/2011 blev der fastslagt gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder parametre for bortskaffelse af animalske biprodukter samt med henblik på sikker behandling, omdannelse og forarbejdning af animalske biprodukter til afledte produkter.

(2) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 er brænding, som defineret i punkt 41 i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011 en af metoderne til bortskaffelse af animalske biprodukter, herunder husdyrgødning.

(3) Artikel 6 forordning (EU) nr. 142/2011 omhandler regler for godkendelse af brændingsanlæg, der anvender animalske biprodukter som brændsel. Artikel 6, stk. 8, bør ændres for at imødegå anvendelsen af gødning fra alle husdyr som brændsel.

(4) Husdyrgødning kan udgøre en bæredygtig brændselskilde til brænding, forudsat at brændingen overholder specifikke krav til effektivt at begrænse de negative følger af anvendelsen som brændsel for dyrs og menneskers sundhed og for miljøet. Med Kommissionens forordning (EU) nr. 592/2014 indførtes der bestemmelser for brugen af fjerkrægødning som brændsel i brændingsanlæg Forordningen indeholder generelle krav til alle anlæg, hvor der anvendes animalske biprodukter eller afledte produkter som brændsel og særlige krav vedrørende brændselstype og typen af brændingsanlæg. Husdyrgødning af andre arter end fjerkræ kan nu også anvendes som brændsel i brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW, på samme betingelser som dem, der er fastsat for brænding af fjerkrægødning, herunder emissionsgrænseværdier og overvågningskrav.

(5) Driftsledere for brændingsanlæg, der anvender husdyrgødning som brændsel, træffer de nødvendige hygiejnemæssige foranstaltninger til at forhindre spredning af eventuelle patogener. I denne henseende skal disse anlæg opfylde de generelle krav vedrørende anvendelsen af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel som omhandlet i kapitel IV i bilag III til forordning (EU) nr. 142/2011, og de specifikke krav til særlige typer anlæg og brændsel, der kan anvendes til brænding, som fastsættes i nærværende forordning.

(6) Brænding af gødning fra planteædere udvikler på grund af sammensætningen højere emissioner af partikler end brænding af fjerkrægødning. For at løse dette problem bør der i denne forordning gives mulighed for mere fleksible emissionsgrænseværdier for partikler for meget små brændingsanlæg for at muliggøre bortskaffelse af husdyrgødning, som ellers ikke kunne bortskaffes som brændsel til brænding.

(7) På samme måde bør denne forordning give de kompetente myndigheder mulighed for at indrømme eksisterende anlæg en overgangsperiode for at efterkomme kravene om kontrolleret temperatur i gassen, forudsat at emissionerne ikke indebærer risici for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet. Lovgivningen om animalske biprodukter forhindrer ikke medlemsstaterne i at anvende de relevante beregningsmetoder for emissionsgrænseværdier, der er fastsat i miljølovgivningen, når husdyrgødning brændes sammen med andre brændsler eller affald.

(8) Hvis Kommissionen kommer i besiddelse af ny omfattende dokumentation for, at der er udviklet nye teknologier, der kan give tilstrækkelig garanti for passende beskyttelse af dyrs og menneskers sundhed og af miljøet, kan de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 142/2011, især med hensyn til driftsbetingelser, revideres i overensstemmelse hermed.

(9) Bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder specifikke krav vedrørende offentlig kontrol. Da der med denne forordning indføres krav til brænding af husdyrgødning som brændsel, bør disse særlige krav også gælde med hensyn til denne proces.

(10) Bilag III og XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet