Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 vedrørende bruk av gjødsel fra husdyr som brensel i forbrenningsanlegg

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of manure of farmed animals as a fuel in combustion plants

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens forslag åpner for at andre typer gjødsel enn fjørfegjødsel skal kunne benyttes som brensel i små forbrenningsanlegg. Fjørfegjødsel er alt tillatt benyttet som slikt brensel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter. Rettsakten vil gi virksomheter en utvidet mulighet for å avhende landdyrgjødsel.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU enda.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA landene

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet