Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of meat-and-bone meal as a fuel in combustion plants

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 fastsættes der gennemførelsesforanstaltninger til gennemførelse af de i forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsatte folke- og dyresundhedsbestemmelser, herunder krav vedrørende anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel i brændingsanlæg.

(2) Kød- og benmel er det animalske protein, der afledes ved forarbejdning af kategori 1- eller kategori 2-materiale. I det seneste årti er kød- og benmel blevet bortskaffet som affald ved forbrænding eller medforbrænding i overensstemmelse med artikel 12, litra a) eller b), i forordning (EF) nr. 1069/2009. Med henblik på bæredygtig anvendelse af energikilder har branchen udviklet en teknologi til anvendelse af kød- og benmel som brændsel i brændingsanlæg i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 12, litra e), for at anvende den varme, der genereres ved nævnte brænding.

(3) Artikel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder regler om godkendelse af brændingsanlæg, som anvender husdyrgødning som brændsel til brænding. Det er nødvendigt at ændre denne artikel for at medtage regler om anvendelse af kød- og benmel som brændsel til brænding.

(4) Kapital V i bilag III til forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder regler om de typer anlæg og brændsel, som må anvendes til brænding, og specifikke krav til særlige typer anlæg. Der bør indføres regler om brændingsanlæg, hvor kød- og benmel anvendes som brændsel til brænding, herunder om emissionsgrænser og overvågningskrav. De emissionsgrænser og overvågningskrav, som finder anvendelse på brændingsanlæg, der anvender fjerkrægødning som brændsel, bør også finde anvendelse på brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW, der anvender kød- og benmel som brændsel, for at overholde de relevante miljøstandarder.

(5) Denne forordning bør ikke berøre forpligtelserne i direktiv 2010/75/EU , der tilvejebringer et samlet sæt regler om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening fra industrielle aktiviteter. Dette direktiv fastsætter også regler, der er udformet for at forebygge eller, hvis dette ikke er muligt, at begrænse udledninger til luft, vand og jord samt forebygge, at der opstår affald, for generelt at nå et højt miljøbeskyttelsesniveau. Anlæg til behandling af animalske biprodukter er omfattet af nævnte direktiv, forudsat at deres behandlingskapacitet overstiger 10 ton pr. dag. I henhold til direktivet skal alle anlæg under direktivets anvendelsesområde have en godkendelse, som er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT-konklusionerne, som udgør en del af de BAT-referencedokumenter, som Europa-Kommissionen offentliggør, lægges til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkårene .

(6) Ved direktiv (EU) 2015/2193 blev der indført grænseværdier for emissioner af visse forurenende stoffer til luften fra mellemstore brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW, som omfatter alle former for fast brændsel. Ved forordning (EU) nr. 142/2011 blev der desuden indført både foranstaltninger og betingelser vedrørende brænding af bestemte animalske biprodukter i sådanne anlæg. Foranstaltningerne og betingelserne vedrørende brug af andre animalske biprodukter eller afledte produkter end fjerkrægødning på bedriften som brændsel i brændingsanlæg var dog ikke indført på dette tidspunkt. Derfor er det nødvendigt at indføre regler og krav, herunder om bestemte emissionsgrænseværdier, vedrørende anvendelse af kød- og benmel som brændsel i brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på højst 50 MW inden for rammerne af lovgivningen om animalske biprodukter.

(7) Kravene i forordning (EU) nr. 142/2011 bør være tilstrækkeligt strenge til at overholde emissionsgrænserne for anden fast brændsel i direktiv (EU) 2015/2193. Ved denne forordning sikres det desuden, at en eventuel negativ indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed ved forbrænding af kød- og benmel ikke er større end den, der opstår som følge af brænding af affald.

(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU indeholder emissionsgrænseværdier for anvendelse af forskellige materialer som brændsel i brændingsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på over 50 MW og finder anvendelse ved brug af animalske biprodukter og afledte produkter, herunder kød- og benmel, som brændsel i sådanne brændingsanlæg.

(9) Artikel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 og bilag III hertil bør derfor ændres.

(10) Denne forordning bør give de kompetente myndigheder mulighed for at indrømme eksisterende brændingsanlæg en overgangsperiode til at efterkomme kravene om kontrolleret temperatur i udstødningsgassen, forudsat at emissionerne i overgangsperioden ikke indebærer risici for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet. Lovgivningen om animalske biprodukter forhindrer ikke medlemsstaterne i at anvende de relevante regler for beregning af emissionsgrænseværdier i direktiv (EU) 2015/2193, når kød- og benmel brændes sammen med andet brændsel eller affald.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet