Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til sporbarheten av visse animalske biprodukter og avledede produkter

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the traceability of certain animal by-products and derived products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder krav vedrørende sporbarheden af animalske biprodukter og afledte produkter.

(2) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009 henhører afledte produkter under samme kategori som de animalske biprodukter, af hvilke de er afledt. Under visse omstændigheder kan fiskeolier og fiskemel dog indeholde visse restkoncentrationer i større mængder end fisk eller fiskeprodukter egnet til konsum, hvoraf de er fremstillet, og således kræver en afgiftningsproces forud for anvendelse i dyrefoder.

(3) Ved Kommissionens forordning (EU) 2015/786 er der fastsat kriterier for acceptabilitet af de afgiftningsprocesser, der anvendes for produkter bestemt til foder. De krav og kriterier for acceptabilitet af afgiftningsprocesserne for fiskeolier og fiskemel af kategori 3-materiale, der er fastlagt i forordning (EU) 2015/786, bør sikre, at afgiftede fiskeolier og fiskemel af kategori 3-materiale i foder ikke frembyder en risiko for dyre- eller folkesundheden og for miljøet, og at afgiftningsprocessen ikke påvirker foderets egenskaber i negativ retning. Den kompetente myndighed kan derfor tillade afgiftning inden for sin medlemsstats område, mens der ikke er harmoniserede regler for transport af disse materialer til afgiftning i en anden medlemsstat.

(4) Med henblik på tilladelse til afgiftning af visse fiskeolier og fiskemel bestemt til foder til opdrættede dyr bør der fastsættes krav til transport af fiskeolier og fiskemel med for store mængder af restkoncentrationer til en anden medlemsstat til afgiftning på anlæg, der er godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 183/2005. Derfor bør medlemsstaterne, når det er nødvendigt, efter en risikovurdering, tillade transport af fiskeolier og fiskemel bestemt til fremstilling af fodermidler indeholdende for høje mængder af dioxiner og/eller polychlorerede biphenyler (PCB'er), jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF , fra andre medlemsstater til anlæg, der er registreret eller godkendt til afgiftning på deres område.

(5) Dog bør fiskeolier og fiskemel af kategori 3-materiale, som allerede er markedsført og ved offentlig kontrol testet positiv for for høje mængder af dioxiner og/eller polychlorerede biphenyler (PCB'er), ikke være underkastes den afgiftning, der omhandles i denne forordning.

(6) Artikel 21 og bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres i overensstemmelse med kravene til transport af afledte produkter bestemt til afgiftning i en anden medlemsstat.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet