Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1177 av 10. juli 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1177 of 10 July 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports of gelatine, flavouring innards and rendered fats

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 fastsætter folke- og dyresundhedsbetingelser for import af gelatine, animalske smagsforstærkere og afsmeltet fedt.

(2) I kapitel I, afsnit 1, tabel 1, og kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, fastsættes der krav til import til Unionen af animalske biprodukter.

(3) Egypten har forelagt Kommissionen tilstrækkelige garantier for den kompetente myndigheds kontrol med produktionen af gelatine. Det er derfor berettiget at tilføje Egypten til listen over tredjelande, hvorfra gelatine kan importeres til Unionen.

(4) Animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr kan hidrøre fra husdyr, men også fra vildtlevende dyr, der er slagtet eller aflivet til konsum. Det er hensigtsmæssigt at ensrette listen over tredjelande, hvorfra der kan importeres animalske smagsforstærkere, med en henvisning til listen over tredjelande, der er godkendt med hensyn til import af kød fra vildtlevende vildt til konsum.

(5) Ved Kommissionens forordning (EU) 2017/1261 blev der indført en alternativ metode, baseret på EFSA's vurdering, til fremstilling af fornyelige brændstoffer. Import af afsmeltet fedt som omhandlet i artikel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 til anvendelse i den nye alternative metode bør tillades, da anvendelse af de samme materialer er tilladt i Unionen. Kapitel II i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.07.2019
Anvendelsesdato i EU
31.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet