BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/516 av 19. mars 2019 om harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (BNI-forordningen) og om oppheving av rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003

Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation) repealing Council Directive 89/130/EEC, Euratom and Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI) danner grundlag for beregningen af den største del af egne indtægter i Unionens almindelige budget. Det er derfor nødvendigt at gøre dette aggregat endnu mere sammenligneligt, pålideligt og fuldstændigt.

(2) Der, hvor statistikker anvendes direkte til administrative formål og til udformning af politikker på EU-plan og nationalt plan, er det særlig vigtigt med statistisk integritet gennem overholdelse af principperne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker som revideret og opdateret af Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC) den 16. november 2017 og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009.

(3) Disse statistiske data er også et vigtigt analytisk redskab til koordinering af de nationale økonomiske politikker og til forskellige EU-politikker samt til forskningsaktiviteter.

(4) I overensstemmelse med artikel 2, stk. 7, i Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom forstås der ved BNI (til beregning af egne indtægter) en årlig BNI i markedspriser i henhold til den metode, som er fastlagt i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013, der oprettede det reviderede europæiske nationalregnskabssystem (ENS 2010). I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom og med forbehold af artikel 10, stk. 2, i nævnte afgørelse blev Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom ophævet.

(5) Det er afgørende, at BNI-dataene er sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne, og at de relevante definitioner og regnskabsregler i ENS 2010 overholdes. Med henblik herpå bør de beregningsmetoder og basisdata, der faktisk anvendes, muliggøre en korrekt anvendelse af definitionerne og regnskabsreglerne i ENS 2010.

(6) Det er afgørende, at de kilder og metoder, der anvendes til udarbejdelse af BNI-data, er pålidelige. Det indebærer, at der så vidt muligt bør anvendes afprøvede metoder på robuste, egnede og opdaterede basisstatistikker.

(7) Det er afgørende, at BNI-dataene er fuldstændige. Disse data bør derfor også omfatte uformelle og uregistrerede aktiviteter og transaktioner og andre aktiviteter og transaktioner, der ikke indberettes i statistiske undersøgelser eller til skattemyndighederne, socialmyndighederne og andre administrative myndigheder. En bedre BNI-dækning forudsætter udvikling af egnede statistiske grundlag og beregningsmetoder til at udarbejde pålidelige statistikker og, hvor dette er relevant, til at foretage de nødvendige tilpasninger, idet huller og dobbelttælling undgås.

(8) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 indeholder bestemmelser om kontrolbesøg i medlemsstaterne for at kontrollere egne indtægter. Med henblik på kontrol af BNI bør Kommissionen (Eurostat) kunne foretage BNI-informationsbesøg for at kontrollere kvaliteten af BNI-aggregaterne og deres bestanddele og for at kontrollere overholdelse af ENS 2010 samt for at sikre, at BNI-dataene er sammenlignelige, pålidelige og fuldstændige. Kommissionen (Eurostat) bør overholde reglerne om statistisk fortrolighed. Det har afgørende betydning, at repræsentanter for de nationale statistiske myndigheder deltager i BNI-informationsbesøg i andre medlemsstater for at øge gennemsigtigheden og kvaliteten i proceduren for kontrol af BNI.

(9) For at sikre at BNI-dataene i overensstemmelse med ENS 2010 er pålidelige, fuldstændige og i videst muligt omfang sammenlignelige, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår listen over forhold, der skal behandles i hver kontrolcyklus. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(10) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning ved levering af BNI-aggregater til beregning af egne indtægter bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge strukturen og de nærmere regler for oversigten over de kilder og metoder, der anvendes til at udarbejde BNI-data og deres bestanddele, i overensstemmelse med bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013, samt en tidsplan for opdatering og fremsendelse heraf, og de specifikke foranstaltninger, der har til formål at forbedre sammenligneligheden, pålideligheden og fuldstændigheden af medlemsstaternes BNI-data på grundlag af listen over forhold, som Kommissionen har fastlagt. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

(11) ESSC, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009, er i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 7 blevet bedt om at yde faglig rådgivning.

(12) BNI-Udvalget, der er omhandlet i artikel 4 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, har afgivet udtalelser for samt rådgivet og bistået Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. I henhold til strategien for en ny struktur for det europæiske statistiske system, der har til formål at forbedre koordineringen og partnerskabet i en klar pyramidestruktur inden for systemet, bør ESSC have en rådgivende rolle og bistå Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. Med henblik herpå bør BNI-Udvalget erstattes af ESSC for at bistå Kommissionen med udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser i medfør af nærværende forordning. Ikke desto mindre bør Kommissionen oprette en formel ekspertgruppe, der kan bistå den i forbindelse med andre funktioner, som tidligere blev varetaget af BNI-Udvalget i henhold til forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, og som ikke vedrører bistand i forbindelse med udøvelsen af Kommissionens gennemførelsesbeføjelser.

(13) Ved Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 indføres en procedure til kontrol og vurdering af bruttonationalproduktdataenes (BNP-dataenes) og bruttonationalindkomstdataenes (BNI-dataenes) sammenlignelighed, pålidelighed og fuldstændighed i BNP-Udvalget og BNI-Udvalget, hvor medlemsstaterne og Kommissionen arbejder tæt sammen. Denne procedure bør tilpasses således, at der tages hensyn til brugen af BNI-data i henhold til ENS 2010 ved beregningen af egne indtægter, den reviderede tidsplan for overdragelse af egne indtægter og den seneste udvikling inden for det Europæiske Statistiske System. Direktiv 89/130/EØF, Euratom og forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 bør derfor ophæves —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.03.2019
Anvendelsesdato i EU
18.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet