BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (BNI-forordningen) og om opphevelse av rådsdirektiv 89/130/EØS, Euratom og rådsforordning (EF, Euratmo) nr. 1287/2003

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation) repealing Council Directive 89/130/EEC, Euratom and Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 17.72017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Bruttonationalindkomst (BNI) danner grundlag for beregningen af den største andel af egne indtægter i budgettet for Den Europæiske Union (EU). I Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") fastsættes det statistiske grundlag for beregning og kontrol af BNI-statistikker vedrørende egne indtægter.

Kommissionen mener, at det er nødvendigt at revidere BNI-forordningen af følgende grunde:

– En ny "afgørelse om egne indtægter" (Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter) blev vedtaget den 26. maj 2014 og trådte i kraft den 1. oktober 2016. Denne afgørelse fastslår, at med henblik på egne indtægter defineres medlemsstaternes BNI i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ENS 2010).

– ENS 2010 blev vedtaget den 21. maj 2013 og blev i september 2014 den nye standard for beregning af nationalregnskaber i EU. Dette erstatter Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (ENS 95).

– Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 11/2013 "Sikring af rigtige data vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI): En mere struktureret og bedre fokuseret tilgang ville forbedre effektiviteten af Kommissionens kontrol" indeholder en række henstillinger til måder at forbedre dette arbejde på.

– "Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om produktionsmetoden for EU-statistikker: en vision for det kommende årti" indeholder bl.a. forslag til integrering af statistiske produktionsprocesser, såsom harmonisering af datoerne for fremsendelse af data for nationalregnskaberne og integration heraf i et fælles IT-system.

– Eftersom BNI-data anvendes til andre formål end egne indtægter og for at bevare den statistiske integritet anses det for mere hensigtsmæssigt at anvende et andet retsgrundlag (artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) til udarbejdelsen af statistikker end det eksisterende retsgrundlag (Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter), som under alle omstændigheder er blevet ophævet.

– Det europæiske statistiske system (ESS) har besluttet at koncentrere sine komitologibeføjelser i ét udvalg, Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC), og dermed bør det nuværende BNI-udvalg erstattes af en formel ekspertgruppe.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.06.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet