Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2077 av 10. november 2017 om endring av vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospektret i 24 GHz-frekvensbåndet for tidsbegrenset bruk av kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer i Fellesskapet

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2077 of 10 November 2017 amending Commission Decision 2005/50/EC on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 2005/50/EF som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/485/EU harmoniserer de tekniske betingelser for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenser i 24 GHz-området til kortdistanceradarudstyr til køretøjer. Dette radarudstyr er med til at forhindre sammenstød.

(2) Beslutning 2005/50/EF pålagde medlemsstaterne statistiske rapporteringsforpligtelser, herunder kravet om hvert år at indsamle oplysninger om antallet af køretøjer udstyret med 24 GHz-kortdistanceradar.

(3) Selv om forpligtelsen til at overvåge anvendelsen af 24 GHz-frekvensbånd til kortdistanceradarudstyr bør opretholdes, forekommer det nu uforholdsmæssigt at kræve, at hver enkelt national myndighed systematisk hvert år skal fremsende statistiske oplysninger som fastsat i beslutning 2005/50/EF. De nationale administrative ressourcer udnyttes bedre, hvis medlemsstaterne blot fremsender disse statistiske rapporter på Kommissionens anmodning. Kommissionen kan i stedet anmode om disse statistiske rapporter i de få tilfælde, hvor der rapporteres om interferens eller en skarp stigning i antallet af køretøjer udstyret med 24 GHz-radarer.

(4) Siden vedtagelsen af beslutning 2005/50/EF har ingen af de tjenester, der er beskyttet af beslutningen, rapporteret om skadelig interferens. Antallet af køretøjer udstyret med 24 GHz-kortdistanceradar har ligget på et generelt lavt niveau og ligger under alle omstændigheder på et niveau langt under tærsklen på 7 % af det samlede antal køretøjer, som er i brug i hver medlemsstat. Denne tærskel betragtes som den kritiske andel, hvorunder det kan formodes, at andre brugere af 24 GHz-båndet ikke vil blive påført skadelig interferens.

(5) Beslutning 2005/50/EF bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.11.2017
Anvendelsesdato i EU
04.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet