Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1832 av 24. oktober 2019 om endring av vedlegg I, II og III til rådsdirektiv 89/656/EØF med hensyn til rent tekniske tilpasninger

Commission Directive (EU) 2019/1832 of 24 October 2019 amending Annexes I, II and III to Council Directive 89/656/EEC as regards purely technical adjustments

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I henhold til det 10. princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder , der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har enhver arbejdstager ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø. Retten til en høj grad af beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og til et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres faglige behov, og som giver dem mulighed for at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet, omfatter også brugen af personlige værnemidler (i det følgende benævnt "PV'er") under arbejdet, når farer ikke kan undgås eller i tilstrækkelig grad begrænses ved andre midler, foranstaltninger, metoder eller processer i forbindelse med organiseringen af arbejdet.

(2) Gennemførelsen af direktiverne om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder direktiv 89/656/EØF, var genstand for en efterfølgende evaluering, en såkaldt Refit-evaluering. I evalueringen blev der set på relevansen af direktiverne, forskning og ny videnskabelig viden på de forskellige berørte områder. I Refit-evalueringen, som bliver nævnt i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene , konkluderes det bl.a., at brugen af PV'er vedrører ca. 40 % af EU's arbejdstagere, da farer på arbejdspladsen ikke kan undgås på andre måder og da der er behov for at afhjælpe udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 89/656/EØF.

(3) I sin meddelelse "Sikrere og sundere arbejde for alle - modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen" gentog Kommissionen, at selv om Refit-vurderingen af EU's regelværk om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen bekræftede, at lovgivningen inden for dette felt generelt er effektiv og formålstjenstlig, er der mulighed for at ajourføre forældede regler og sikre bedre og bredere beskyttelse, overholdelse og håndhævelse i praksis. Kommissionen understreger særligt behovet for at overveje definitionen af PV'er og forskellige tjenesters og sektorers anvendelse af denne, jf. artikel 2 i direktiv 89/656/EØF.

(4) Ved direktiv 89/656/EØF fastsættes der minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af PV'er under arbejdet. PV'er skal anvendes, når de pågældende farer ikke kan undgås eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder eller processer i forbindelse med organiseringen af arbejdet. For at gøre det lettere at gennemføre de generelle regler som omhandlet i artikel 6 i direktiv 89/656/EØF, fastsættes der i bilag I, II og III til direktiv 89/656/EØF ikke-bindende retningslinjer, der skal lette og støtte valget af passende PV'er for de pågældende farer, aktiviteter og sektorer.

(5) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 fastsættes der bestemmelser om konstruktion, fremstilling og markedsføring af PV'er. I forordning (EU) 2016/425 blev risikokategorierne for PV'er ændret for at gøre det muligt for arbejdsgivere at forstå og dermed anvende PV'er, som forklaret nærmere i Personal Protective Equipment Guidelines , som tydeliggør procedurer og forhold i forordning (EU) 2016/425. Bilag I, II og III i direktiv 89/656/EØF bør ajourføres for at sikre overensstemmelse med den risikoklassificering, der er fastsat i forordning (EU) 2016/425, og for at tilpasse dem til den anvendte terminologi og typer af PV'er som omhandlet i forordning (EU) 2016/425.

(6) I artikel 4, stk. 1, i direktiv 89/656/EØF fastslås det, at arbejdsgiveren skal stille PV'er til rådighed, som er i overensstemmelse med EU-bestemmelserne vedrørende deres sikkerheds- og sundhedsmæssige udformning og fremstilling. I henhold til nævnte artikel skal arbejdsgivere, der leverer de pågældende PV'er til deres arbejdstagere, sikre, at PV'erne overholder kravene i forordning (EU) 2016/425.

(7) Bilag I til direktiv 89/656/EØF indeholder et vejledende skema til vurdering af risici, med henblik på brug af PV'er og fastsætter de typer risici, der kan indtræde på arbejdspladsen, og de tilsvarende kropsdele, der skal beskyttes af PV'er. Bilag I bør ændres med henblik på at tage højde for nye typer risici, der forekommer på arbejdspladser og sikre overensstemmelse med risikoklassificeringen og den anvendte terminologi, navnlig i forordning (EU) 2016/425.

(8) Bilag II til direktiv 89/656/EØF, som indeholder en vejledende ikke-udtømmende liste over PV'er, bør ændres for at tage højde for de nye former for risici identificeret i bilag I i nævnte direktiv. Bilag II bør også ændres for at medtage eksempler på de PV'er, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 og den terminologi, der anvendes i denne forordning.

(9) Bilag III til direktiv 89/656/EØF indeholder en vejledende ikke-udtømmende liste over arbejde og arbejdsområder, der kan gøre det nødvendigt, at PV'er stilles til rådighed, der samordner risikoklassificeringerne i bilag I i nævnte direktiv og typerne af PV'er i bilag II til nævnte direktiv. Bilag III til direktiv 89/656/EØF bør omstruktureres for at sikre overensstemmelse mellem terminologien og klassifikationerne i de tre bilag og med forordning (EU) 2016/425. Dette vil gøre det nemmere for arbejdsgivere fra forskellige sektorer og industrier at identificere og tilvejebringe de PV'er, der svarer til specifikke aktiviteter og de specifikke typer af risici, som arbejdstagerne udsættes for, jf. risikovurderingen.

(10) Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen blev hørt om de foranstaltninger, der fulgte af vedtagelsen af Kommissionens meddelelse "Sikrere og sundere arbejde for alle - modernisering af EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen", og som er nødvendige for at sikre, at EU's lovgivning og politik for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen forbliver effektiv og formålstjenstlig.

(11) I sin udtalelse "Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All" , der blev vedtaget den 6. december 2017, anbefaler Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, at direktiv 89/656/EØF ændres med henblik på at øge dets relevans og effektivitet.

(12) I en efterfølgende udtalelse "Opinion on technical updates to the annexes of the Personal Protective Equipment Directive (89/656/EEC)" , der blev vedtaget den 31. maj 2018, anbefaler Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, at der foretages specifikke ændringer i bilag I, II og III til direktiv 89/656/EØF, som afspejler den seneste teknologiske udvikling på området og sikrer overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425.

(13) Ved udarbejdelsen af den aktuelle ajourføring af bilag I, II og III til direktiv 89/656/EØF blev Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne, der bidrog med teknisk og videnskabelig støtte.

(14) I henhold til den fælles politiske erklæring om forklarende dokumenter , der blev vedtaget den 28. september 2011 af medlemsstaterne og Kommissionen, har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i Rådets direktiv 89/391/EØF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.10.2019
Gjennomføringsfrist i EU
20.11.2021
Anvendelsesdato i EU
20.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet