Bruk av visse fargestoffer i aromatisert modnet ost

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1093/2014 av 16. oktober 2014 om endring og retting av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av visse fargestoffer i aromatisert modnet ost

Commission Regulation (EU) No 1093/2014 of 16 October 2014 amending and correcting Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain colours in flavoured ripened cheese

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at visse fargestoffer godkjennes for bruk i aromatisert modnet ost.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk.

Unionslisten i vedlegg II del E (godkjente tilsetningsstoffer i de forskjellige næringsmiddelkategoriene) ble utarbeidet på grunnlag av de tilsetningsstoffene som de tidligere direktivene om tilsetningsstoffer (direktivene 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF) hadde godkjent, og etterprøvd når det gjelder at de overholdt artiklene 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Tilsetningsstoffene er oppført i unionslisten i overensstemmelse med hvilke næringsmiddelkategorier de kan tilsettes til.

Ved overføringen fra de tre tidligere direktivene til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ble enkelte bruksbetingelser for fargestoffene i enkelte næringsmiddelkategorier uteglemt, bl.a. ble enkelte fargestoffer som var godkjent brukt i aromatisert modnet ost, ikke overført.

Det er et teknologisk behov for fargestoffer i ost for å kunne gi osten et marmorert preg. Følgende fargestoffer anses egnet for å oppnå denne effekten: Karminer (karminsyre, cochenille) (E 120) og annatto-ekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) er i dag godkjent til bruk i enkelte modnede oster, og de egner seg til å lage marmorert rød og grønn pesto-ost.

Røde og grønne pesto-oster utgjør bare en liten del av det samlede ostemarkedet. Godkjenningen av karminer (E 120) i rød pesto-ost og annatto-ekstrakter (E 160b) i rød og grønn pesto-ost vil ikke ha vesentlig innvirkning på den samlede eksponeringen for de to fargestoffene

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be European Food Safety Authority (EFSA) vurdere oppdateringer av unionlisten fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når oppdateringene ikke medfører økt helsemessig risiko. Utvidelsen av bruksområdet for karminer (karminsyre, cochenille) (E 120) og annatto-ekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) har ingen betydelig innvirkning på den totale eksponeringen. EFSA har derfor ikke blitt bedt om å vurdere denne endringen.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 15.oktober 2014, dvs. 4. november 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
Mattilsynet mener at endringene med hensyn til godkjenning av bruk av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120) og annatto-ekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) i marmorert rød og grønn pesto-ost verken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Videre mener Mattilsynet mener at godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et kvalitetsmessig bedre produkt.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig
Mattilsynet legger til grunn at godkjenning av bruk av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120) og annatto-ekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) i marmorert rød og grønn pesto-ost ikke fører til økt eksponering av betydning og ikke fører til økt helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at bruk av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120) og annatto-ekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) vil gi mer tiltalende pesto-oster. Den økte eksponeringen fører ikke til økt helsemessig risiko. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.10.2014
Anvendelsesdato i EU
06.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2015
Anvendes fra i Norge
23.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1093
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro