Bruken av Schengen-informasjonssystemet (SIS) i Bulgaria og Romania

Tittel

Rådsvedtak 2010/365/EU av 29. juni 2010 om anvendelse av bestemmelsene i Schengen-lovgivningen som gjelder Schengen-informasjonssystemet i Bulgaria og Romania

Siste nytt

Rådsvedtak publiseri i EUtidende 1.7.2010

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ifølge artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 skal de bestemmelser i Schengenreglerne, som ikke er omhandlet i bilag II til nævnte akt, først finde anvendelse i Bulgarien og Rumænien (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«), når Rådet har truffet afgørelse herom, efter at det er blevet sikret, at de nødvendige betingelser for anvendelsen af Schengenreglerne er opfyldt.

(2) Rådet har kontrolleret, de berørte medlemsstater sikrer et tilfredsstillende databeskyttelsesniveau, ved at foretage følgende foranstaltninger:

Et komplet spørgeskema blev tilsendt de berørte medlemsstater, besvarelserne heraf blev registreret, og kontrol- og evalueringsbesøg har fundet sted i disse medlemsstater i overensstemmelse med de gældende Schengenevalueringsprocedurer som fastlagt i Eksekutivkomitéens afgørelse om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (jf. SCH/Com-ex (98) 26 endelig udg.), på området databeskyttelse.

(3) Den 26. april 2010 konkluderede Rådet, at betingelserne på dette område er opfyldt af de berørte medlemsstater. Det er derfor muligt at fastsætte en dato, fra hvilken Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet (SIS) kan anvendes i disse medlemsstater.

(4) Denne afgørelses ikrafttræden skulle gøre det muligt at overføre reelle SIS-data til de berørte medlemsstater. Den konkrete anvendelse af disse data skulle gennem de gældende Schengenevalueringsprocedurer, jf. SCH/Com- ex (98) 26 endelig udg., gøre det muligt for Rådet at fastslå, om Schengenreglernes bestemmelser om SIS bringes korrekt i anvendelse i de berørte medlemsstater. Når disse evalueringer er blevet foretaget, bør Rådet træffe afgørelse om at ophæve kontrollen ved de indre grænser til disse medlemsstater.

(5) En separat rådsafgørelse bør vedtaget for at fastsætte datoen for ophævelse af kontrollen ved de indre grænser. Indtil datoen for ophævelse af kontrollen i den nævnte afgørelse bør der fastsættes visse restriktioner for anvendelsen af SIS.

(6) For så vidt angår Island og Norge er denne afgørelse et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(7) For så vidt angår Schweiz er denne afgørelse et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/149/RIA og med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2010
Anvendelsesdato i EU
29.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet