Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av forankringsanordninger som skal hindre eller stanse fall fra stor høyde

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/771 av 25. januar 2018 om det gjeldende system for vurdering og kontroll av yteevnen til forankringsanordninger som anvendes for bygningskonstruksjoner og som skal hindre eller stanse fall fra stor høyde i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011

Commission Delegated Decision (EU) 2018/771 of 25 January 2018 on the applicable system to assess and verify constancy of performance of anchor devices used for construction works and intended to prevent persons from falling from a height or to arrest falls from a height pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Der findes ikke en passende afgørelse til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans for forankringsanordninger, som anvendes til bygværk, og som skal hindre eller standse fald fra højde ("forankringsanordninger"). Det er derfor nødvendigt at fastsætte, hvilket system for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans der skal gælde for forankringsanordninger.

(2) Under hensyntagen til det faktum, at forankringsanordninger skal hindre eller standse fald fra højde, er det hensigtsmæssigt at vælge et system for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans, der omfatter løbende overvågning, vurdering og evaluering af produktionskontrolordningen på fabrikken og kontrolafprøvning af stikprøver udtaget af notificerede produktcertificeringsorgan på fremstillingsstedet eller på fabrikantens opbevaringsfaciliteter -

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.01.2018
Anvendelsesdato i EU
14.06.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet