Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1227 av 20. mars 2017 om vilkårene for klassifisering uten testing av limtre dekket av den harmoniserte standarden EN 14080 og fingerskjøtt konstruksjonsvirke dekket av den harmoniserte standarden EN 15497 med hensyn til deres brannpåvirkning og endringer i vedtak 2005/610/EF

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1227 of 20 March 2017 on the conditions for classification, without testing, of glued laminated timber products covered by the harmonised standard EN 14080 and structural finger jointed solid timber products covered by the harmonised standard EN 15497 with regard to their reaction to fire and amending Decision 2005/610/EC

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.4.2017)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen) har EU-kommisjonen har lagt frem forslag til delegert kommisjonsforordning om klassifisering uten testing for brannmotstand for produktene

• limtre og limt laminert tre i henhold til den harmoniserte standarden EN 14080 og

• fingerskjøtt konstruksjonsvirke i henhold til den harmoniserte standarden EN 15497.

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking).

Med hjemmel i byggevareforordningen kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel fastsette at en egenskap til et produkt kan klassifiseres av produsenten uten ytterligere testing. Kommisjonen har nå lagt frem et slikt forslag til endringer for Parlamentet og Rådet.

Basert på omfattende dokumentasjon av testresultater fra produsenter har det blitt påvist at produktene limtre og fingerskjøtt kontruksjonsvirke har en stabil og forutsigbar ytelse for egenskapen brannpåvirkning. Av denne grunn kan egenskapen brannpåvirkning deklareres av produsenten uten ytterligere testing forutsatt at produktet oppfyller visse betingelser.

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den delegerte kommisjonsforordningen er hjemlet i byggevareforordningen art. 27 (5). Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Gjennomføring av den delegerte kommisjonsforordningen vil medføre endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av den delegerte kommisjonsforordningen. Men gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative i form av behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk.

Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?

For produsenter vil nye krav til produktutformingen potensielt medføre noe økte kostnader knyttet til omlegging av produksjonsmetoder samt dokumentasjon og testing. I dette tilfellet legges det imidlertid opp til en forenklet prosedyre for produsentene som mest sannsynlig vil redusere de administrative byrdene og kostnadene i forbindelse med testing av egenskaper til produktene.

Sakkyndige instansers merknader
Om rettsakten vedtas, vil den bli behandlet av spesialutvalget for indre marked.

Vurdering
Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.03.2017
Anvendelsesdato i EU
28.07.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjon fra departementet