CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 7. mars 2019 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til overvåking av CO₂-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 7 March 2019 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of CO2 emissions from new light commercial vehicles type-approved in a multi-stage process

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Fra den 1. september 2019 underlægges alle lette køretøjer en ny lovpligtig prøvningsprocedure for måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug for lette køretøjer, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151, som erstatter New European Test Procedure (NEDC), der er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008. Der bør derfor fastlægges en ny metode til bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for N1-køretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces ("etapevise køretøjer").

(2) Ved forordning (EU) nr.510/2011 tildeles fabrikanten af basiskøretøjet de specifikke CO2-emissioner for etapevise køretøjer. For at give fabrikanten af basiskøretøjet mulighed for at planlægge effektivt og med tilstrækkelig sikkerhed med henblik på at køretøjets specifikke emissionsmål overholdes, bør der fastlægges en metode, der sikrer, at de delvist opbyggede basiskøretøjers CO2-emissioner og masse, der vil blive tildelt den pågældende fabrikant, er kendt på tidspunktet for produktion og salg af det delvist opbyggede basiskøretøj og ikke først på det tidspunkt, hvor fabrikanten på det sidste trin bringer det trinvis færdigopbyggede køretøj på markedet.

(3) Ved bestemmelse af det delvist opbyggede basiskøretøjs CO2-emissioner er det hensigtsmæssigt at anvende den interpolationsmetode, der er fastsat i forordning (EU) 2017/1151, hvor de specifikke inputværdier bør fastsættes således, at CO2-emissionerne og masseværdierne bliver så repræsentative som muligt for de værdier, der er fastlagt for det endelige trinvist færdigopbyggede køretøj. For at sikre konsekvens bør der ved beregningen af det specifikke emissionsmål for fabrikanten af basiskøretøjet tages hensyn til de masseværdier, der er fastsat med henblik herpå.

(4) Fabrikanten af basiskøretøjet bør indberette de inputværdier,der er anvendt til interpolationsmetoden, samt det delvist opbyggede basiskøretøjs CO2-emissioner og masseværdierne til Kommissionen. Samtidig bør medlemsstaterne fortsat indberette de specifikke CO2-emissioner og de endelige trinvist færdigopbyggede køretøjers masse til Kommissionen.

(5) På grundlag af de indberettede data bør Kommissionen fortsat vurdere repræsentativiteten af basiskøretøjets CO2-emissionsværdier og oplyse fabrikanterne om eventuelle konstaterede afvigelser. Hvis der er tale om en væsentlig og vedvarende afvigelse mellem de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra det endelige trinvist færdigopbyggede køretøj og gennemsnittet af de overvågede CO2-værdier, som er fastlagt for fabrikanten af basiskøretøjet, bør værdierne for de endeligetrinvis færdigopbyggede køretøjer anvendes til bestemmelse af, om fabrikanterne opfylder deres specifikke emissionsmål.

(6) Bilag I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet